Fő tartalom

Fő tartalom

Adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2017. 09 hó 06-tól 

A Genertel Biztosító Zrt. az érintetteket az adatkezelések megkezdése előtt a jelen adatkezelési tájékoztató útján tájékoztatja az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelések céljáról, jogalapjáról, az adatkezelések időtartamáról. A jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt tájékoztatás kiterjed az érintetteknek az adatkezelésekkel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatok kezelője: a Genertel Biztosító Zrt. (A társaság az IVASS által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os számon szereplő Generali Csoporthoz tartozik.
A társaság székhelye: 1132 Budapest, Váci út 36-38,
Cégjegyzékszáma: 01-10-045-704
Adószáma: 14011838-4-44
Nyilvántartja: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)

a továbbiakban: „biztosító” vagy „adatkezelő”, vagy „társaságunk”),

valamint meghatározott adatkezelési célokkal folytatott adatkezelések tekintetében a jelen tájékoztató vonatkozó adatkezelési leírásában adatkezelőként nevesített személyek, szervezetek.


I. Általános fogalmak

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

6. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

7. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

8. ügyfél: a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett, a károsult, a biztosító számára szerződéses ajánlatot tett és a biztosító szolgáltatására jogosult más személy;

9. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

10. Biztosítási titok: minden olyan - minősített adatot nem tartalmazó -, a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő ügyfeleinek - ideértve a károsultat is - személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik

Biztosítási titkot képeznek különösen az alábbi adatok:

 • a biztosító ügyfelének személyi adatai;
 • a biztosított vagyontárgy és annak értéke;
 • a biztosítási összeg;
 • élet-, baleset-, betegség- és felelősségbiztosítási szerződés esetén az egészségi állapottal összefüggő adatok;
 • a kifizetett biztosítási összeg mértéke és a kifizetés ideje;
 • a biztosítási szerződéssel, létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggő összes lényeges tény és körülmény.


A biztosítási titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül – ha a törvény másként nem rendelkezik – titoktartási kötelezettség terheli a biztosító tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak.

Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha

 • a biztosító ügyfele vagy annak képviselője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad,
 • a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény szerinti titoktartási kötelezettség nem áll fenn.


11. Felügyelet: A Magyar Nemzeti Bank

12. Bit: A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény

13. Sztv.: A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.)

14. Grt.: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

15. Távért tv.: a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény

16. Eker tv.: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalomról összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

17. Infotv: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény


II. A Biztosító adatkezeléseinek a felsorolása és célja

1. A Honlap látogatásával összefüggő adatkezelés

1.1 Társaságunknak a honlapján a bárki számára hozzáférhetően közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Társaságunk a honlap látogatóiról automatikusan az alábbi adatokat kapja: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat társaságunk kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel.

1.2 Társaságunk ún "cookie"-kat (sütiket) használ a weboldalán, és igénybe veszi a Google Analytics szolgáltatásait. A sütik a honlap használatával kapcsolatos információkat őriznek meg, a sütikben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak. A böngészőben lehetősége van megtiltania a sütik tárolását. További információ: www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

Tájékoztatjuk, hogy a weboldalunk tartalmaz ú.n. Facebook képpontokat is. A képpont lehetővé teszi a Facebook számára, hogy sütik, adatgyűjtő jelek és hasonló adattárolási technológiák használatával adatokat gyűjtsön vagy kapjon az oldalról, és ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújthat, és hirdetéseket tehet célzottá, illetve jeleníthet meg azoknak, akik előzőleg felkeresték a honlapunkat. Ön bármikor dönthet úgy, hogy nem kívánja az adatoknak a hirdetések célzása érdekében történő gyűjtését és felhasználását. Az ezt végrehajtó mechanizmus elérése érdekében kérjük, hogy látogasson el a http://www.aboutads.info/choices és a http://www.youronlinechoices.eu/ oldalakra.

1.3 A honlap tartalmaz kizárólag társaságunk ügyfelei számára hozzáférhető információkat is. Ezen felületekre a belépéshez felhasználói név és jelszó megadása szükséges. Az ezen felületeken megjelenő adatok kezelésére a biztosítási szerződéssel kapcsolatos adatkezelési szabályok az irányadóak.

2. A honlapon végzett biztosítási díjkalkulációval kapcsolatos adatkezelés

2.1 A honlapon végzett biztosítási díjkalkuláció során a kitöltendő mezőkben rögzített adatokat társaságunk egyfelől a díjkalkuláció elkészítése, másfelől a jelen fejezet 4. pontjában meghatározott célból kezeli. A díjkalkulációs folyamat megszakítása esetén a honlap látogatója a díjkalkulációt elmentheti. Ez esetben, a „Mentés” gomb megnyomásával társaságunk a megadott e-mail címre elektronikus levélben megküldi a díjkalkulációs oldal linkjét, és egy automatikusan generált, ún. call center azonosítószámot. A küldött linkre rákattintva a díjkalkuláció folytatható. Az e célból megadott e-mail címet társaságunk abból a célból kezeli, hogy a díjkalkuláció közvetlen elérhetőségét tartalmazó linket az érintettnek megküldhesse. A kalkuláció során megadott telefonszámon társaságunk a kalkulációt követően az érintettel telefonon felveszi a kapcsolatot abból a célból, hogy az érintett számára lehetőséget biztosítson a biztosítási igényeinek, szükségleteinek a pontosítására.

2.2 Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelésekhez történő hozzájárulást a „Tovább”, valamint a „Mentés" gomb megnyomásával társaságunk megadottnak tekinti.

2.3 A díjkalkuláció alapján on-line biztosításkötés során megkötött biztosítási szerződéssel kapcsolatos adatkezelésekre a jelen fejezet 4. pontjában foglaltak vonatkoznak.

3. A honlapon keresztül történő, információkérés céljából megadott adatok kezelése

3.1 Társaságunk a https://www.genertel.hu/visszahivas („visszahívást kérek”) aloldalon keresztül közölt, biztosítással kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit, továbbá az érintettnek a honlapon keresztül megadott elérhetőségeit (nevét, telefonszámát) kezeli abból a célból, hogy megadott elérhetőségein az érintettet megkereshesse, és a feltett kérdéseivel, észrevételeivel kapcsolatban a részére felvilágosítást nyújthasson.

3.2 Az adatok megadása önkéntes, a fenti céllal történő adatkezeléshez való hozzájárulást társaságunk az „Elküld” gomb megnyomásával megadottnak tekinti.

4. A biztosítási szerződések nyilvántartásával, a szerződések végrehajtásával, és a biztosítási szolgáltatások teljesítésével összefüggő adatkezelés

4.1 Társaságunk az ügyfeleinek azon biztosítási titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, és a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges vagy a Bit-ben meghatározott egyéb cél lehet.

4.2 A www.genertel.hu honlapon keresztül on-line, elektronikus úton történő szerződéskötések a Távért tv. és az Eker tv. hatálya alá esnek, ezért az adatkezelések további célja a fentiek mellett az ezen jogszabályok által előírt fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó szolgáltatói kötelezettség teljesítésének a bizonyítása, a biztosítási szerződés megkötésének a bizonyítása, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

4.3 Társaságunk adatkezelése a biztosítási szerződés megkötésével, míg kárbejelentés, szolgáltatási igény bejelentése és a szerződéssel kapcsolatos információkérés (pl. on-line zöldkártyaigénylés) során megadott adatok esetén pedig a bejelentés, kérés elküldésével megadottnak tekintett önkéntes hozzájáruláson alapul.

5. A biztosítotti veszélyközösség védelme céljából történő adatkezelés (adatátadás)

5.1 A biztosítotti veszélyközösség érdekeinek a megóvása érdekében társaságunk - a jogszabályokban foglalt vagy a szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítése során a szolgáltatások jogszabályoknak és szerződésnek megfelelő teljesítése, a biztosítási szerződésekkel kapcsolatos visszaélések megakadályozása céljából a Bit. 149 §-ában biztosított felhatalmazás alapján jogosult megkereséssel fordulni más biztosítóhoz a biztosító által a Bit. 135. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint, a biztosítási termék sajátosságainak a figyelembevételével kezelt - a Bit.149. § (3)-(6) bekezdéseiben meghatározott adatok vonatkozásában. A megkeresésnek tartalmaznia kell az ott meghatározott személy, vagyontárgy vagy vagyoni jog azonosításához szükséges adatokat, a kért adatok fajtáját, valamint az adatkérés céljának megjelölését. A megkeresés és annak teljesítése nem minősül a biztosítási titok megsértésének.

5.2 Társaságunk ennek keretében,

- baleset és betegség, továbbá az életbiztosítási ágazatokhoz tartozó biztosítások teljesítésével kapcsolatban az alábbi adatokat kérheti:

a) a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett személy azonosító adatait;
b) a biztosított személy adatfelvételkori, a szerződéses kockázattal kapcsolatos egészségi állapotára vonatkozó adatokat;
c) az a) pontban meghatározott személyt érintő korábbi - az e bekezdésben meghatározott ágazathoz tartozó szerződéssel kapcsolatos - biztosítási eseményekre vonatkozó adatokat;
d) a megkeresett biztosítónál megkötött szerződés megkötésével kapcsolatban felmerült kockázat felméréséhez szükséges adatokat; és
e) a megkeresett biztosítónál megkötött szerződés alapján teljesítendő szolgáltatások jogalapjának vizsgálatához szükséges adatokat;

- szárazföldi járművek (sínpályához kötött járművek nélkül), sínpályához kötött járművek, légjárművek, hajók, szállítmány, tűz- és elemi károk, egyéb vagyoni károk, hitel, kezesség és garancia, különböző pénzügyi veszteségek, jogvédelem, segítségnyújtás ágazatokhoz tartozó biztosítások teljesítésével kapcsolatban az alábbi adatokat kérheti:

a) a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett és a károsult személy azonosító adatait;
b) a biztosított vagyontárgyak, követelések vagy vagyoni jogok beazonosításához szükséges adatokat;
c) az b) pontban meghatározott vagyontárgyakat, követeléseket vagy vagyoni jogokat érintően bekövetkezett biztosítási eseményekre vonatkozó adatokat;
d) a megkeresett biztosítónál megkötött szerződés megkötésével kapcsolatban felmerült kockázat felméréséhez szükséges adatokat; és
e) a megkeresett biztosítónál megkötött szerződés alapján teljesítendő szolgáltatások jogalapjának vizsgálatához szükséges adatokat;

- a szárazföldi járművekkel kapcsolatos felelősség (beleértve a fuvarozó felelősségét is, és ideértve a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást), a légi járművekkel kapcsolatos felelősség, a hajókkal kapcsolatos felelősség, valamint az általános felelősségbiztosítási ágazatokhoz tartozó biztosítások teljesítésével kapcsolatban az alábbi adatokat kérheti:

a) a károsult személy előzetes hozzájárulása esetén a károsult személy azonosító adatait;
b) a szerződő, a biztosított és a kedvezményezett azonosító adatait, továbbá az előző bekezdés b)–e) pontjában meghatározott adatokat;
c) a károsult személy előzetes hozzájárulása esetén a személyi sérülés miatt kárigényt vagy személyiségi jogsérelem miatt sérelemdíj iránti igényt érvényesítő személy adatfelvételkori, a szerződéses kockázattal kapcsolatos egészségi állapotára vonatkozó adatokat;
d) a károsodott vagyontárgy miatt kárigényt érvényesítő személyt érintő korábbi, - az e bekezdésben meghatározott ágazathoz tartozó szerződéssel kapcsolatos - biztosítási eseményekre vonatkozó személyes adatot nem tartalmazó adatokat
e) a károsult személy előzetes hozzájárulása esetén a személyi sérülés vagy személyiségi jogsérelem miatt sérelemdíj iránti igényt érvényesítő személyt érintő korábbi - az e bekezdésben meghatározott ágazathoz tartozó szerződéssel kapcsolatos - biztosítási eseményekre vonatkozó adatokat

- a szárazföldi járművek (sínpályához kötött járművek nélkül) és a szárazföldi járművekkel kapcsolatos felelősség (beleértve a fuvarozó felelősségét is, és ideértve a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást) biztosítási ágazatokhoz tartozó szerződés teljesítésével kapcsolatosan a jármű járműazonosító adatai (rendszáma, alvázszáma) alapján – a szárazföldi járművekkel kapcsolatos felelősség (beleértve a fuvarozó felelősségét is, és ideértve a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást) ágazathoz tartozó károk esetén a károsult előzetes hozzájárulása nélkül is – társaságunk jogosult az alábbi adatokat kérni:

a) az adott járművet érintően bekövetkezett biztosítási eseményekre vonatkozó adatokat, így különösen a káresemény időpontjára, jogalapjára, a jármű sérüléseire és az azokkal kapcsolatos károk megtérítésére vonatkozó adatokat, ideértve a megkereső biztosító által megjelölt gépjárműben bekövetkezett, de nem gépjármű által okozott károk adatait is,
b) az adott járművet érintően a biztosító által elvégzett kárfelvétel tényeire, a kár összegére vonatkozó információkat.

5.3 A társaságunk által megkeresett biztosító a jogszabályoknak megfelelő megkeresés szerinti adatokat a megkeresésben meghatározott megfelelő határidőben, ennek hiányában a megkeresés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül köteles átadni társaságunknak.

5.4 Társaságunk a megkeresés eredményeként tudomására jutott adatot a kézhezvételt követő kilencven napig kezelheti. Ha a megkeresés eredményeként a társaságunk tudomására jutott adat társaságunk jogos érdekeinek az érvényesítéséhez szükséges, az adatkezelés fentebb meghatározott időtartama meghosszabbodik az igény érvényesítésével kapcsolatban indult eljárás befejezéséig.

5.5 Ha a megkeresés eredményeként társaságunk tudomására jutott adat társaságunk jogos érdekeinek az érvényesítéséhez szükséges, és az igény érvényesítésével kapcsolatban az eljárás megindítására az adat megismerését követő egy évig nem kerül sor, az adat a megismerést követő egy évig kezelhető.

5.6 Társaságunk az e célból végzett megkeresés és a megkeresés teljesítésének tényéről, továbbá az abban szereplő adatok köréről a megkereséssel érintett ügyfelet a biztosítási időszak alatt legalább egyszer értesíti. Ha az ügyfél az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben szabályozott módon az adatairól tájékoztatást kér és társaságunk – a fentiekben meghatározottakra tekintettel - már nem kezeli a kérelemmel érintett adatokat, akkor ennek a tényéről tájékoztatja a kérelmezőt.

5.7 Társaságunk a megkeresés eredményeként kapott adatokat a biztosított érdekre nem vonatkozó, tudomására jutott, illetve általa kezelt egyéb adatokkal a fenti céltól eltérő célból nem kapcsolhatja össze.

5.8 A megkeresésben megjelölt adatok teljesítésének a helyességéért és pontosságáért a megkeresett biztosító a felelős.


6. Panaszokkal kapcsolatos adatkezelés

6.1 Társaságunk a panaszügyintézése során tudomására jutott személyes adatokat a Bit.159.§-a panaszkezelésre vonatkozó rendelkezéseinek való megfelelés érdekében kezeli, és az ügyfelek panaszairól, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezet. Társaságunk adatkezelése a Bit. fenti rendelkezésén alapuló kötelező adatkezelés.

6.2 Telefonon történő panaszkezelés esetén társaságunk a közötte és az ügyfél közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzíti. A hangfelvétel rögzítését a Bit. fent hivatkozott szakasza rendeli el kötelezően.

7. Telefonos ügyfélszolgálati célú, valamint a biztosítási termékeknek telefonon keresztül történő értékesítésével kapcsolatos adatkezelés

7.1 Társaságunk az ügyfelek által, a megkötött biztosítási szerződéseikre vonatkozóan feltett kérdései esetén, vagy társaságunk saját kezdeményezésére telefonon keresztül is felvilágosítást ad, információt és segítséget nyújt, illetve fogadja a biztosítási szerződésekből eredő, illetve azzal összefüggő szolgáltatási-illetve kártérítési igénybejelentéseket. Az e céllal folytatott kommunikációt a társaságunk hangfelvétellel rögzíti. A beszélgetés rögzítése a jelen fejezet 4. pontjában megfogalmazott céllal történik.

7.2 Egyes biztosítási termékek a Távért. törvény szabályainak megfelelően, társaságunkkal telefonon keresztül is megköthetők. A telefonos kommunikációt társaságunk hangfelvétellel rögzíti az ezen törvény által előírt fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó szolgáltatói kötelezettség teljesítésének bizonyítása, valamint a biztosítási szerződés megkötése, teljesítésének a bizonyítása céljából, továbbá a jelen fejezet 4. pontjában megfogalmazott céllal. A telefonos kommunikáció rögzítése az érintett hozzájárulásán alapul.

8. Közvetlen üzletszerzési célú adatkezelések

8.1 Társaságunk közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) tevékenységének minősül minden olyan közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek az összessége, amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló, a Grt. szerinti gazdasági reklám továbbítása a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek részére.

Ilyen célú adatkezeléseket társaságunk különösen az alábbi tevékenységei keretében végez

 • nyereményjátékok esetén a nyereményjátékban résztvevők körében
 • biztosítási termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos előzetes igényfelmérések során társaságunk ügyfelei-, vagy ügyfélnek nem minősülő természetes személyek körében közvetlenül-, vagy a vele szerződéses kapcsolatban álló biztosításközvetítők útján
 • elektronikus formátumú és nyomtatott hírlevelek küldése keretében
 • címzett reklámküldemények küldése keretében
 • telefonos értékesítési kampányok során


8.2 A társaságunk által a közvetlen üzletszerzési céllal kezelt adatok köre különösen:

 • név, lakcím, születési hely, idő, telefonszám, e-mail cím;
 • amennyiben a honlapon végzett díjkalkuláció során az érintett hozzájárult a közvetlen üzletszerzési céllal történő adatkezeléshez, úgy abban az esetben a biztosítási díjkalkuláció elkészítése- illetve a biztosítás megkötése érdekében a honlapon keresztül megadott adatok
 • egyes esetekben az érintett személyi körülményeire, vagyoni viszonyaira vonatkozó adatok (pl. más biztosítónál, pénzintézetnél meglévő, biztosításra, hitelre, megtakarításokra, egészségpénztári, nyugdíjpénztári tagságra, gépjármű, lakás és más biztosítható vagyontárgyak meglétére vonatkozó információk).


8.3 Az adatok kezelésének a célja egyfelől az, hogy társaságunk az érintett személyi körülményeit, vagyoni helyzetét értékelje annak érdekében, hogy – akár közvetlenül, akár a vele szerződéses kapcsolatban álló biztosításközvetítők útján- az érintett igényeire, személyi körülményeire, vagyoni helyzetére szabott és időszerű üzletszerzési célú megkereséseket kezdeményezhessen telefonon, elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján, illetve, hogy az érintett részére gazdasági reklámot küldjön.

8.4 Az adatok forrása: maga az érintett, vagy olyan harmadik személyek, akiktől társaságunk ingyenesen vagy ellenérték fejében, szerződések alapján személyes adatokat vesz át abból a célból, hogy az átvett adatokat direkt marketing célra felhasználhassa.

8.5 A kezelt adatok, információk körét az adatok felvételére szolgáló, az adott direkt marketing célú tevékenységhez kapcsolódóan rendszeresített írásbeli és elektronikus nyilatkozatok, vagy rögzített telefonbeszélgetések tartalmazzák.

8.6 Társaságunk az ezen pont szerinti tevékenysége keretében, az érintett nevét, telefonszámát, e-mail címét és a 8.2 pont szerinti adatokat külön hozzájárulás esetén a Generali Biztosító Zrt. (székhelye: 1066 Budapest, Teréz körút 42-44., cégjegyzékszáma: 01-10-041305) és a Roar Kft. (1132 Budapest, Váci út 36-38., cégjegyzékszáma: 01-09-88158) részére ellenérték (díjazás) fejében továbbíthatja abból a célból, hogy ezen vállalatok az adattovábbítással érintetteket közvetlen üzletszerzési céllal megkereshessék és a részükre gazdasági reklámot küldhessenek.

8.7 Az adatok kezelése és az előző pont szerinti szervezetek felé történő továbbítása az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. A hozzájárulás megadása az adatok felvételekor történik. Az adatok felvételét társaságunk a vele szerződéses kapcsolatban álló biztosításközvetítői útján is lebonyolíthatja.

8.8 A közvetlen üzletszerzési célú adatkezelésekhez adott hozzájárulások visszavonásának a lehetőségéről a III. fejezet 8. pontjában adunk tájékoztatást.

9. Nyereményjátékok, promóciók szervezése céljából történő adatkezelés

9.1 Az adatkezelés célja a társaságunk által szervezett nyereményjátékokban, promóciókban történő részvétel, a nyertesek kisorsolása, kiértesítése, a nyeremények átadása, nyilvánosságra hozatala, valamint a nyereményjátékkal összefüggésben a társaságunkkal szemben támasztott esetleges megalapozatlan igények elhárítása.

9.2 A kezelt adatok köre különösen: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, lakcím, születési hely és idő. A kezelt adatok konkrét körét mindenkor az adatok felvételére szolgáló papír alapú, vagy elektronikus nyilatkozatok, informatikai alkalmazások regisztrációs kezelőfelületei tartalmazzák

9.3 A társaságunk adatkezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, amely hozzájárulást társaságunk az érintettnek a nyereményjátékban, promócióban történő részvételével megadottnak tekint. Társaságunk a nyertes nevét (teljes név+város megjelölésével) a www.genertel.hu honlapon, valamint a hivatalos facebook oldalán (https://www.facebook.com/GenertelBiztosíto) közzéteheti a sorsolást követően, ezért a hozzájárulás a játékban történő részvétellel kiterjed a nyertes nevének, a városnak, és a nyeremény tárgyának a fenti módon történő közzétételre is.

9.4 A társaságunk esetenként harmadik személyeket bíz meg

 • a nyereményjáték, promóció lebonyolításával (ideértve a játékban, promócióban résztvevők adatainak a felvételétől kezdődően a felvett adatoknak a társaságunk részére történő továbbításán keresztül a nyertesek kiértesítéséig és a nyeremények kézbesítéséig)
 • internetes nyereményjáték esetén a fentieken kívül a nyereményjáték alkalmazási felületének, regisztrációs felületének az adatforgalom lebonyolítására alkalmas kialakításával, az alkalmazás informatikai üzemeltetésével, a játékosok adatainak informatikai rendszereiben történő tárolásával, a gépi sorsolás elvégzésével


A társaságunk által ezen céllal igénybe vett harmadik személyek a társaságunk adatfeldolgozóinak minősülnek, akik a személyes adatokon kizárólag a nyereményjáték lebonyolítása, az alkalmazás üzemeltetése céljából végzik a fenti műveleteket, saját célra a személyes adatokat nem kezelik, és nem dolgozzák fel.

Az adatfeldolgozók személyéről, illetve egy adott nyereményjátékban a jelen pontban foglaltaktól történő esetleges eltérésekről társaságunk az adott nyereményjáték szabályzatában nyújt tájékoztatást.

9.5 Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a játékban résztvevők tudomásul veszik, hogy amennyiben nem adják meg a játék, promóció lebonyolításához szükséges adatokat vagy a regisztráció során megadott adatai törlését kérik a nyeremény átadását megelőzően, úgy a játékban, promócióban a továbbiakban nem vehetnek részt; valamint amennyiben az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény- vagy más törvény- társaságunk részére kötelező adatkezelést ír elő, a játékban résztvevők által kért törlésnek társaságunk csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

10. Álláshirdetésekre jelentkezők adatainak a kezelése

10.1 A társaságunk a hozzá közvetlenül-, vagy munkaerő közvetítőn keresztül beérkezett önéletrajzokban és a csatolt egyéb dokumentumokban szereplő személyes adatokat abból a célból kezeli, hogy az érintettet a végzettségének és érdeklődési körének leginkább megfelelő álláslehetőségekről értesítse, az érintettel időpontot egyeztessen, és a kiválasztást lebonyolítsa.

10.2 Társaságunk részére a Generali Biztosító Zrt. erre irányuló megbízási szerződés alapján munkaerő kiválasztási és toborzási feladatokat lát el, melynek során kezeli (felveszi, fogadja, tárolja) a hozzá, mint megbízotthoz közvetlenül beérkező-, vagy a társaságunk által a részére átadott, az álláshirdetésekre jelentkező természetes személyek személyes adatait.

10.3 Ezen adatkezelések az érintettek önkéntes hozzájárulásain alapulnak, amely hozzájárulást az érintettek az önéletrajzaiknak és az ezekhez kapcsolódó dokumentumoknak (pl. képzettséget, iskolai végzettséget, büntetlen előéletet igazoló dokumentumok) a megküldésével adja meg.

10.4 Társaságunk, vagy a Generali Biztosító Zrt. a munkaerő kiválasztási folyamatba (tesztek, felmérések, személyes interjúk lebonyolítása a jelentkezőkkel) esetenként külső harmadik személyeket is bevonhat, amely esetben ezen személyek, szervezetek részére az érintettnek a személyes adatait a teljesítéshez szükséges körben és mértékben továbbíthatja. Ezen harmadik személyekről az érintettek a kiválasztási folyamat során kapnak tájékoztatást.

Az adattovábbításokhoz történő hozzájárulást a társaságunk az érintettnek az álláshirdetésre történő jelentkezésével megadottnak tekinti.

11. Egyéb adatkezelések:

Az érintett előzetes hozzájárulása esetén társaságunk egyéb céllal is kezelhet személyes adatokat. Ezen adatkezelésekről társaságunk az adatoknak a cél szerinti felvételekor ad az érintetteknek tájékoztatást.


III. Az adatkezelések időtartamai

1. A honlap látogatása során a számítógépre elhelyezett sütiket a felhasználó a saját számítógépéről bármikor eltávolíthatja, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.

2. A mentett díjkalkulációs adatok biztosítási titoknak is minősülnek, így kezelésük időtartamára a jelen fejezet 4. pontjában foglaltak vonatkoznak.

3. A honlapon keresztül („Visszahívást kérek”) keretében megadott elérhetőségi adatokat társaságunk a hívást követően törli. Az adattörléseket társaságunk heti gyakorisággal végzi.

4. A biztosítási titok körébe tartozó adatok kezelése során társaságunk a személyes adatokat ideértve az egészségi állapottal közvetlenül összefüggő adatokat is- a biztosítási jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. Társaságunk a létre nem jött biztosítási szerződéssel kapcsolatos személyes adatokat addig kezelheti, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető. A biztosítási szerződés megkötésével, nyilvántartásával, valamint a biztosítási szolgáltatással összefüggésben keletkezett, számviteli bizonylatnak minősülő dokumentumokat társaságunk az Sztv. 169.§ -a alapján 8 évig őrzi meg.

5. Társaságunk a biztosítók közötti, adatcsere folytán más biztosítótól beszerzett adatokat a „Biztosítotti veszélyközösség védelme” pontban részletezett feltételekkel és időtartam elteltéig kezeli.

6. A panaszügyintézés során készült hangfelvételeket társaságunk öt évig őrzi meg. A társaságunk a panaszt és az arra adott választ öt évig őrzi meg, és azt a Felügyeletnek kérésére bemutatja.

7. A telefonos ügyfélszolgálati célú adatkezelések esetén társaságunk a hangfelvételeket a biztosítási célú adatkezeléssel egyező időtartamig tárolja.

8. A közvetlen üzletszerzési céllal kezelt adatokat társaságunk az érintett hozzájárulásának a visszavonásáig kezeli. A hozzájáruló nyilatkozat visszavonására, továbbá a reklámok közvetlen megkeresés módszerével történő küldésének a megtiltására az érintettnek bármikor, indokolás nélkül, az alábbi címeken, illetve társaságunk ügyfélszolgálatán – neve, születési dátuma - és amennyiben az érintett társaságunk ügyfele, úgy biztosítási kötényszámának a megadásával- lehetősége van:

Postai úton: 1132 Budapest, Váci út 36-38.
E-mail-en: marketing@genertel.hu

továbbá, e-mailben kapott üzenetek esetén a leiratkozás gombra kattintva.

Az adatok továbbítása esetén az adattovábbítások címzettjei külön adatkezelőknek minősülnek. Az adattörlési kérelmeket és az egyéb adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatokat, kérelmeket az érintetteknek minden adatkezelőnél külön-külön kell megtenniük, az alábbi elérhetőségeken:

Roar Biztosítási és Pénzügyi Közvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság
1132 Budapest, Váci út 36-38.

Generali Biztosító Zrt,
generali.hu@generali.com
7602 Pécs, Pf. 888.
e-mailben kapott üzenetek esetén:leiratkozas@generali.hu

9. A nyereményjátékokon, promóciókon történő részvétel céljából a résztvevők által megadott személyes adatokat társaságunk az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

10. Társaságunk, illetve az adatok továbbítása esetén a Generali Biztosító Zrt. az álláskeresési céllal megadott adatokat, a rendelkezésére bocsátott önéletrajzokat, dokumentumokat, a kiválasztási folyamat során keletkezett dokumentumokat, teszteket, az álláshirdetésekkel-, a kiválasztási folyamattal-, továbbá a foglalkoztatási jogviszony létrejöttének az elmaradásával kapcsolatos, az esetleges megalapozatlan igények elhárítása céljából, a magyar polgári jog szabályai szerinti általános elévülési idő elteltéig (5 évig) kezeli. Amennyiben a foglalkoztatási jogviszony létrejön, úgy az adatok, dokumentumok kezelésére az adott foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó szerződéses és jogszabályi rendelkezések az irányadók.

11. Társaságunk köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerződéssel kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez nincsen törvényi jogalap.

IV. Az adatkezelések jogalapjai

1. A díjkalkuláció és az általános információkérés során a honlapon keresztül megadott adatok kezelésének a jogalapja az érintettek hozzájárulása.

2. A biztosítási tevékenységgel összefüggő, és a telefonos ügyfélszolgálati célú adatkezelés jogalapja az érintettek hozzájárulása, a Bit.135.§- a, az Sztv. 169.§-a, továbbá a biztosításnak elektronikus úton, vagy telefonon keresztül történő megkötése esetén a Távért. tv. 11.§ (2) bekezdése, és az Eker tv. 13/A. §-a.
Egészségi állapottal összefüggő adatokat a biztosító az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezései szerint, az érintett írásbeli hozzájárulásával kezelheti.

3. A panaszkezelési célú adatkezelések jogalapja a Bit.159.§-a (kötelező adatkezelés)

4. A biztosítotti veszélyközösség védelme céljából történő adatkezelés jogalapja a Bit. 149. §-a.

5. A közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés jogalapja az érintettek hozzájárulása, valamint a Grt. 6.§ -a.

6. A nyereményjátékokon résztvevők adatai kezelésének a jogalapja az érintettek hozzájárulása, valamint az Sztv. 169.§-a.

7. Az álláshirdetésekre jelentkezők adatai kezelésnek a jogalapja az érintettek hozzájárulása.


V. Az adatok megismerésére jogosultak köre

1. A személyes adatokat és a biztosítási titoknak minősülő információkat társaságunknak a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve társaságunk részére szolgáltatási szerződés alapján adatfeldolgozási-vagy kiszervezett tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, a társaságunk által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben. A biztosítási titoknak minősülő adatokat jogosultak megismerni továbbá mindazon személyek vagy szervezetek is, akikkel szemben társaságunknak a biztosítási titok megtartásának a kötelezettsége a Bit. X. fejezete értelmében nem áll fenn.

2. Társaságunk az adatkezelések során különösen az alábbi adatfeldolgozókat illetve társaságunk részére kiszervezett tevékenységet végző szolgáltatókat veszi igénybe, erre irányuló szolgáltatási szerződések keretében.

a) Generali Infrastructure Services Societá Consortile A Responsabilitá Limitata Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 36-38.)

Generali Infrastructure Services Societá Consortile A Responsabilitá Limitata Németországi Fióktelepe (D-52064 Aachen, Anton-Kurze-Alle 16.)
A fióktelepek társaságunk informatikai rendszereinek üzemeltetése tekintetében elektronikus adatfeldolgozási tevékenységet végeznek. Az informatikai rendszerekben rögzített ügyféladatok tárolása az alábbi helyeken található adatközpontokban történik:

Magyarország, 1132 Budapest, Váci út 36-38., 1066 Budapest, Teréz körút 42-44.,
Olaszország, 31021 Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14.
Németország, (D-52064 Aachen, Anton-Kurze-Alle 16.)

b) EPDB Nyomtatási Központ Zrt. (székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109.) Ügyféllevelek összeállítása, nyomtatása

c) Generali Biztosító Zrt. (székhelye: 1066 Budapest, Teréz körút 42-44.)
Dokumentumtárolás és archiválás, állománykezelés, kárrendezés, biztosításvizsgálati tevékenység

d) AUTOTAL Kft. (székhelye: 1107 Budapest, Hizlaló tér 1.)
kárszakértői tevékenység

e) GEOMANT-Algotech Zrt. (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina tér 2.)
Hangrögzítő alkalmazás karbantartása

f) Protopmail Zrt. (székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Hírlevél küldő rendszer üzemeltetése

VI. A biztosítási titok megtartására vonatkozó rendelkezések

1. A biztosítási titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül – ha a törvény másként nem rendelkezik titoktartási kötelezettség terheli a biztosító tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak.

2. Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha
– a biztosító ügyfele vagy annak képviselője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad,
– a Bit. X. fejezete alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn.

VII. Az adatkezelésekkel kapcsolatos jogok és érvényesítésük


1. Társaságunk az érintett kérelmére - a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül- közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban- tájékoztatást ad az érintett részére a kezelt, illetve a társaságunk által- vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott, az érintettre vonatkozó személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az érintett még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

2. Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, továbbá – törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendelt adatkezelések kivételével– adatainak a zárolását vagy törlését. Társaságunk az érintett által kezdeményezett adathelyesbítéseket a nyilvántartásaiban átvezeti.

3. Az érintett az Infotv-ben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen. A tiltakozást társaságunk annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben az érintett a döntéssel nem ért egyet, illetve a társaságunk a fenti határidőt elmulasztja, úgy a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül az érintett jogosult bírósághoz fordulni.

4. Az érintettek a személyes adataik kezelésével kapcsolatos tiltakozásaikat, kérelmeiket társaságunknál szóban (személyesen) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, avagy postai úton, telefaxon, vagy elektronikus levelezési címen) jelenthetik be, az alábbi elérhetőségi címeken, társaságunk belső adatvédelmi felelősének címezve
Ügyfélszolgálat telefon és telefax száma:
tel.: +36 1 288 0000
fax: +36 1 451-3881

Postai levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 999
E-mail: genertel@genertel.hu

Személyes ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út 36-38.

Az álláshirdetésre, állásinterjúra, toborzási- kiválasztási tevékenységre vonatkozó adatkezelésekkel kapcsolatos tiltakozások, kérelmek az allas@genertel.hu címen jelenthetők be.

A közvetlen üzletszerzési célú adatkezelésekkel kapcsolatos tiltakozásokat, kérelmeket a III. fejezet 8. pontjában felsorolt elérhetőségeken kérjük bejelenteni.

Az adatvédelmi vonatkozású kérelmeket, tiltakozásokat, panaszokat a belső adatvédelmi felelős bírálja el.

Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit Társaságunknál nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: (+36 1) 391-1400
Telefax: (+36 1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: www.naih.hu
Személyes adatainak a védelméhez fűződő jogainak a megsértése esetén Ön jogosult bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Ön választása szerint - az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.


VIII. Egyéb tájékoztatások

Az elhunyt személyhez kapcsolódó adatok kezelésére a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések az irányadók. Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait az elhunyt örököse, illetve a biztosítási szerződésben nevesített jogosult is gyakorolhatja.

Az adatkezelési tájékoztató letölthető innen, PDF formában