Fő tartalom

Fő tartalom

Adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2019. február 13-tól.

 

A jelen adatkezelési tájékoztató keretében, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: Adatvédelmi Rendelet) alapján tájékoztatjuk Önt, mint érintettet arról, hogy az Ön személyes adatait hogyan és milyen célokkal kezeljük.

 

A személyes adatok kezelője: a Genertel Biztosító Zrt. (A társaság az IVASS által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os számon szereplő Generali Csoporthoz tartozik.
A társaság székhelye: 1132 Budapest, Váci út 36-38, 
Cégjegyzékszáma: 01-10-045-704 
Adószáma: 14011838-4-44
Nyilvántartja: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)

(a továbbiakban: „biztosító” vagy „adatkezelő”, vagy „társaságunk”),

Az adatvédelmi tisztviselő szervezet neve és elérhetőségei
Név: Generali Biztosító Zrt.
E-mail: adatkezeles.hu@generali.com
Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888

 

 

 I. Általános fogalmak

 

1. érintett:bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

2. személyes adat:azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

3. különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

4. adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

5. adatkezelés:a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

6. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

7. ügyfél: a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett, a károsult, a biztosító számára szerződéses ajánlatot tett és a biztosító szolgáltatására jogosult más személy;

8. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított,  tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

9. Biztosítási titok: minden olyan - minősített adatot nem tartalmazó -, a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő rendelkezésére álló adat, amely a bitosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő ügyfeleinek - ideértve a károsultat is - személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik;
Biztosítási titkot képeznek különösen az alábbi adatok:

– a biztosító ügyfelének személyes adatai;

– a biztosított vagyontárgy és annak értéke;

– a biztosítási összeg;

– élet-, baleset-, betegség- és felelősségbiztosítási szerződés esetén az egészségi állapottal összefüggő adatok;

– a kifizetett biztosítási összeg mértéke és a kifizetés ideje;

– a biztosítási szerződéssel, létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggő összes lényeges tény és körülmény.

 

10. Bit: A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény;

11. Sztv.: A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;

12. Grt.: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;

13. Távért tv.: a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény;

14. Eker tv.: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalomról összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

15. Infotv: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

16. Szvmt.: a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény;

17. Hpt.: A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény;

18. Pmt.: A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény;

19. Kit.: 2017. évi LII. törvény az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról.

 

II. A Biztosító adatkezeléseinek a felsorolása és célja

1. A Honlap látogatásával kapcsolatos adatkezelés, a sütik kezelése

1.1 Társaságunknak a honlapján a bárki számára hozzáférhetően közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Társaságunk a honlap látogatóiról automatikusan az alábbi adatokat kapja: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat társaságunk kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel.

1.2 Társaságunk ún "cookie"-kat (sütiket) használ a weboldalán, és igénybe veszi a Google Analytics szolgáltatásait. A sütik a honlap használatával kapcsolatos információkat őriznek meg. Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy a felhasználói élmény növelése és a honlap jövőbeni funkcióinak a fejlesztése érdekében összesített információkat gyűjtsünk a honlap látogatottságáról, a látogatóknak a honlapon végzett tevékenységeiről, műveleteiről, illetve a látogatókhoz köthető, a Google által biztosított olyan adatokról, mint a látogató kora, neme, a látogatóhoz köthető földrajzi hely, a látogató érdeklődési köre, a böngésző típusa A sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak. A böngészőben lehetősége van megtiltania a sütik tárolását. További információ: www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

1.3 Társaságunk ún. remarketing, azaz hirdetési sütiket is használ, amelyek a látogató eszközén kerülnek eltárolásra. Ezeket a sütiket azért használjuk, hogy felhasználói csoportokat képezve hirdetéseinket és tartalmainkat más oldalakon is megjeleníthessük azoknak, akik előzőleg felkeresték a honlapunkat (pl. Genertel bannerek, hirdetések megjelenítése). A sütik nem alkalmasak a látogató személy szerinti azonosítására. A böngészőben lehetősége van megtiltania a sütik tárolását.

1.4 Tájékoztatjuk, hogy a weboldalunk tartalmaz ún. Facebook képpontokat is. A képpont lehetővé teszi a Facebook számára, hogy sütik, adatgyűjtő jelek és hasonló adattárolási technológiák használatával adatokat gyűjtsön vagy kapjon az oldalról, és ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújthat, és hirdetéseket tehet célzottá, illetve jeleníthet meg azoknak, akik előzőleg felkeresték a honlapunkat. Ön bármikor dönthet úgy, hogy nem kívánja az adatoknak e célból történő gyűjtését és felhasználását. Az ezt végrehajtó mechanizmus elérése érdekében kérjük, hogy látogasson el a http://www.aboutads.info/choicesés a http://www.youronlinechoices.eu/

Társaságunk a honlap jövőbeni fejlesztési irányainak a meghatározása céljából, és a felhasználói élmény növelése érdekében ún. Hotjar honlap elemző alkalmazással nyomon követi a látogatóknak honlapon végzett tevékenységeit. (pl. egérmozgás, kattintás, navigálás, stb.). A látogatók azonosíthatatlanságának a biztosítása érdekében az alkalmazás a honlapnak csak azokon a részein működik, ahol a látogatók személyes adatainak a megadása nem szükséges (Például, a honlap elemző alkalmazást nem működtetjük a honlapunk díjkalkulációs vagy szerződéskötési felületein, vagy más olyan felületein, ahol adatmezők kitöltése szükséges). A honlap elemző alkalmazással éppen ezért a látogató nem azonosítható a számunkra. Az alkalmazással az Ön böngészőjének és eszközének adatai (országa, IP-címe anonimizált formában, eszköze típusa, képernyőmérete böngésző típusa, operációs rendszer típusa, meglátogatott weboldalaink, a látogatások ideje) kerülnek tárolásra. Az adatok gyűjtését és tárolását ki tudja kapcsolni saját böngészőjébe melyről bővebb információt a következő linken talál: https://www.hotjar.com/opt-out

1.5 A honlapon keresztül a chaten folytatott kommunikáció ügyfélkapcsolati céllal történik, és személyes adatokat tartalmazhat. Társaságunk a chaten keresztül általános felvilágosítást ad, azonban konkrét biztosítási szerződésekkel, kárügyekkel, szolgáltatási igényekkel kapcsolatban nem folytat kommunikációt a chaten keresztül. 

1.6 A honlap tartalmaz kizárólag társaságunk ügyfelei számára hozzáférhető információkat is. Ezen felületekre a belépéshez felhasználói név és jelszó megadása szükséges. Az ezeken a felületeken megjelenő adatok kezelésére a biztosítási szerződéssel kapcsolatos adatkezelési szabályok az irányadók.

 

2. A honlapon végzett díjkalkulációval kapcsolatos adatkezelés

2.1 A honlapon végzett biztosítási díjkalkuláció során a kitöltendő mezőkben rögzített adatokat társaságunk egyrészt a díjkalkuláció elkészítése, másrészt a biztosítási szerződések nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos alpontban részletezett célból kezeli. A díjkalkulációs folyamat megszakítása esetén a honlap látogatója a díjkalkulációt elmentheti. Ez esetben, a „Mentés” gomb megnyomásával társaságunk a megadott e-mail címre elektronikus levélben megküldi a díjkalkulációs oldal linkjét, és egy automatikusan generált, ún. call center azonosítószámot. A küldött linkre rákattintva a díjkalkuláció folytatható. A megadott e-mail címet társaságunk abból a célból kezeli, hogy a díjkalkuláció közvetlen elérhetőségét tartalmazó linket az érintettnek megküldhesse. A kalkuláció során megadott telefonszámon társaságunk a kalkulációt követően az érintettel telefonon felveszi a kapcsolatot abból a célból, hogy az érintett számára lehetőséget biztosítson a biztosítási igényeinek, szükségleteinek a pontosítására.

2.2 Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelésekhez történő hozzájárulást a „Tovább”, valamint a „Mentés" gomb megnyomásával társaságunk megadottnak tekinti.

2.3 A díjkalkuláció folytatásaként elektronikusan megkötött biztosítással kapcsolatos adatkezelésekre a biztosítási szerződések nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos alpontban foglaltak vonatkoznak. 

 

3. A honlapon keresztül történő, információkérés céljából megadott adatok kezelése

3.1 Társaságunk a https://www.genertel.hu/visszahivas („visszahívást kérek”) aloldalon keresztül közölt, biztosítással kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit, továbbá az érintettnek a honlapon keresztül megadott elérhetőségeit (nevét, telefonszámát) kezeli abból a célból, hogy megadott elérhetőségein az érintettet megkereshesse, és a feltett kérdéseivel, észrevételeivel kapcsolatban a részére felvilágosítást nyújthasson 

3.2 Az adatok megadása önkéntes, a fenti céllal történő adatkezeléshez való hozzájárulást társaságunk az „Elküld” gomb megnyomásával megadottnak tekinti.

 

4. A biztosítási szerződések nyilvántartásával, a szerződések végrehajtásával, és a biztosítási szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos adatkezelés

4.1 Társaságunk ezen tevékenysége keretében az alábbi célokból kezel személyes adatokat:

i) a biztosítási szerződés megkötése, módosítása, nyilvántartása, állományban tartása

ii) kockázatvállalás, kockázat elbírálás és kockázatkezelés

iii) a biztosítási szerződésből származó követelések megítélése

iv) a biztosító üzleti érdeke és a biztosítási veszélyközösség megóvása érdekében a biztosítási szerződésekkel kapcsolatos visszaélések megelőzése és megakadályozása

v) pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása

4.2 Kizárólag azokat a személyes adatokat kezeljük, amelyek a fent említett adatkezelési célok eléréséhez szükségesek, és a cél elérésére alkalmasak. Társaságunk különösen az alábbi adatokat kezeli attól függően, hogy az érintett milyen biztosítási szerződést köt társaságunkkal.

 • természetes személyi azonosító adatok, lakcím, nem;
 • egyéb azonosító adatok (pl. adóazonosító jel, rendszám, telefonszám, e-mail cím);
 • pénzügyi adatok (pl. bankszámlaszám, jövedelemre, megtakarításra vonatkozó adatok);
 • a biztosítási szerződésre vonatkozó adatok, ideértve a biztosítási szerződésre bejelentett igények/károk adatait is (pl. a biztosított vagyontárgyra, a kockázatviselés helyére vonatkozó adatok, fényképek, vagy személybiztosítások, illetve személyi károk esetén akár egészségügyi adatok)

Bizonyos esetekben harmadik személyektől kapunk Önre vonatkozó személyes adatokat, például, ha Ön biztosítási alkusz közreműködésével köt nálunk biztosítást, vagy alkuszon keresztül jelent be biztosítási igényt, kárigényt.

4.3 Személyes adatainak a megadására a biztosítási szerződés megkötése és teljesítése érdekében van szükség. Meghatározott összegű és típusú biztosítások esetén az adatok szolgáltatását jogszabály írja elő számunkra, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának a megelőzése és megakadályozás érdekében. Az adatszolgáltatás elmaradása ezért - különösen ez utóbbi esetben- azzal a következménnyel jár Önre nézve, hogy nem kötünk Önnel szerződést. Ugyanilyen következménnyel járhat az is, ha a biztosítás megkötéséhez egészségügyi kockázatfelmérés, vagy az Ön személyi körülményeire, vagyoni helyzetére vonatkozó igényfelmérés szükséges, azonban Ön az ehhez szükséges adatainak a kezeléséhez nem járul hozzá

4.4 Az adatkezelések során külső szolgáltatókat (mint adatfeldolgozókat) és függő biztosításközvetítőket veszünk igénybe, akik részére az Ön adatait átadhatjuk. Adatfeldolgozóinkról információkat lentebb találhat, társaságunk mindenkori függő biztosításközvetítőiről pedig Ön a Magyar Nemzeti Bank, mint pénzügyi felügyelet honlapján tájékozódhat http://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/piaci-szereplok-keresese

4.5 A honlapon keresztül on-line, elektronikus úton történő szerződéskötések a Távért tv. és az Eker tv. hatálya alá esnek, ezért az adatkezelések további célja a fentiek mellett az ezen jogszabályok által előírt fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó szolgáltatói kötelezettség teljesítésének a bizonyítása, a biztosítási szerződés megkötésének a bizonyítása, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.  

 

 5. Panaszokkal kapcsolatos adatkezelés

5.1 Társaságunk a panaszügyintézése során tudomására jutott személyes adatokat a Bit. panaszkezelésre vonatkozó szabályainak való megfelelés érdekében kezeli, és a bejelentett panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezet.

5.2 Telefonon történő panaszkezelés esetén társaságunk köteles a közötte és az ügyfél közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzíteni. A telefonbeszélgetések kötelező rögzítését a Bit. írja elő.

 

6. Telefonos ügyfélkapcsolati célú, valamint biztosítási termékeknek telefonon keresztül történő értékesítésével kapcsolatos adatkezelés

6.1 Társaságunk saját kezdeményezésre vagy az ügyfelek megkeresése alapján telefonon keresztül is felvilágosítást ad, információt és segítséget nyújt, illetve fogadja a biztosítási szerződésekből eredő, illetve azzal összefüggő szolgáltatási és kártérítési igénybejelentéseket. Az ezek kapcsán folytatott kommunikációt társaságunk hangfelvétellel rögzíti. A beszélgetések rögzítése a biztosítási szerződések nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos alpontban részletezett célokból történik.

6.2 Egyes biztosítási termékek a Távért. törvény szabályainak megfelelően, társaságunkkal telefonon keresztül is megköthetők. A telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzítjük az e törvény által előírt fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó szolgáltatói kötelezettség teljesítésének bizonyítása-, valamint a biztosítási szerződés megkötése, teljesítésének a bizonyítása céljából, és a biztosítási szerződések nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos alpontban részletezett célokból.

 

7. Elektronikus megfigyelő rendszer (kamerák)

7.1 Társaságunk érdekében a Generali Ingatlan Kft. (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 36-38.) a tulajdonában álló, kamera-piktogrammal vagy figyelemfelhívó tájékoztatással jelzett, az alább felsorolt helyiségekben, parkolókban (megfigyelt területek) elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszert alkalmaz, üzemeltet.

A megfigyelt területek:

 • a 1066 Budapest, Teréz körút 42-44. sz. alatti épület
 • a 1039 Budapest, Királyok útja 155. sz. alatti oktatási központ
 • a 1132 Budapest, Váci út 36-38. sz. alatt található épület
 • a 4025 Debrecen, Piac utca 49-51. sz. alatt található épület
 • a 6720 Szeged, Széchenyi tér 6. sz. alatt található épület
 • a 9022 Győr, Bajcsy-Zs. u. 44. sz. alatt található épület
 • a 3530 Miskolc, Szemere Bertalan u. 13. sz. alatt található épület
 • a 7634 Pécs, Nagy-Berki u. 12. sz. alatti Dokumentum Kezelő Központ

7.2 A kamerás megfigyelőrendszer a megfigyelt területre belépő személyek képmását és cselekvését rögzíti. A kamerás megfigyelőrendszer hangot nem rögzít.

7.3 Az adatok kezelői: a Genertel Biztosító Zrt., a Generali Ingatlan Kft., és a Generali Ingatlan Kft-vel porta- és őrzési szolgálat ellátására szerződött alábbi gazdasági társaságok:

 • a 1066 Budapest, Teréz körút 42-44. sz. alatti épületben, a 1039 Budapest, Királyok útja 155., és a 1132 Budapest, Váci út 36-38. sz. alatt található épületben a KraftFM Kft. (1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.) és az Univix Szolgáltató Kft. ( 1146 Budapest, Hungária körút 196/B. fszt. 2.)
 • a 4025 Debrecen, Piac utca 49-51. sz. alatt található épületben az Omega-Team Professional Kft. (1151 Budapest, Horváth Mihály utca 4.)
 • a 6720 Szeged, Széchenyi tér 6. sz. alatt található épületben a Polőr Vagyonvédelmi Kft. (1196 Budapest, Ady Endre út 51.)
 • a 9022 Győr, Bajcsy-Zs. u. 44. sz. alatt található épületben a Rába-bástya Vagyonvédelmi Kft. (9027 Győr, Martin u. 1.)

A 3530 Miskolc, Szemere Bertalan u. 13. sz. alatt található épületben az Agócsné és Társa Vagyonvédelmi és Szolgáltató Bt. (3561 Felsőzsolca, Kőrösi Csoma Sándor u. 30.)

7.4 A felvételek készítésének célja az emberi élet, a testi épség, személyi szabadság védelme, az üzleti titok, értékpapírtitok, biztosítási titok védelme, a személy- és vagyonvédelem érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, az ügyféltérben előforduló esetleges balesetek körülményeinek a dokumentálása, és a biztosító feladatainak ellátásához szükséges, a közönség számára nyilvános magánterületének a védelme.

7.5 A kamerás élőképeket a portaszolgálatot ellátó személyek kísérik figyelemmel. A kamerák aktuális képének és a felvételeknek a megtekintésére az adatkezelők arra jogosultsággal rendelkező munkavállalói jogosultak. A hozzáférési jogosultságok megadásával a Generali Ingatlan Kft. rendelkezik.

 

8. Látogatók, vendégek nyilvántartása

8.1 Társaságunk érdekében és megbízása alapján a Generali Ingatlan Kft. (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 36-38.) társaságunknak a 1066 Budapest, Teréz körút 42-44. sz. alatti székhelyén, valamint a 1132 Budapest, Váci út 36-38. sz. alatti telephelyén az épületben tartózkodó munkavállalókhoz érkező látogatókról, vendégekről, üzleti partnerekről a recepciókon nyilvántartást vezet. A Generali Ingatlan Kft-vel porta- és őrzési szolgálat ellátására szerződött gazdasági társaság a látogatók alább felsorolt személyes adatait rögzíti társaságunk elektronikus nyilvántartó rendszerében:

A látogató neve, a látogatás időpontja, a látogató személyi azonosító okmányának a száma, a látogató által keresett személy neve. 

8.2 Az adatok kezelői: a Genertel Biztosító Zrt., a Generali Ingatlan Kft., és a Generali Ingatlan Kft-vel porta- és őrzési szolgálat ellátására szerződött Univix Szolgáltató Kft. (1146 Budapest, Hungária körút 196/B. fszt. 2.)

8.3 Az adatkezelés célja a vagyonvédelem és az épületben tartózkodó személyek védelme, az üzleti titok, értékpapírtitok, biztosítási titok védelme, és az esetleges visszaélések, jogsértések bizonyítása, valamint – belépőkártya kiadása esetén- a kártya kezelésével összefüggő adminisztráció.

8.4 A belépési adatbázisba kizárólag az adatkezelők megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársai tekinthetnek be, a fenti adatkezelési célok teljesülése érdekében. A hozzáférési jogosultságok megadásával a Generali Ingatlan Kft. rendelkezik.

8.5 A belépési adatbázis adatai bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának észlelése esetén, továbbá megkeresés alapján a nyomozó hatóságnak, valamint a szabálysértés miatt eljáró hatóságnak és a szabálysértés miatt előkészítő eljárást folytató szervnek átadhatók.

 

9. Közvetlen üzletszerzési célú adatkezelések

9.1 Társaságunk közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) tevékenységének minősül minden olyan közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek az összessége, amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló, a Grt. szerinti gazdasági reklám továbbítása a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek részére.

Ilyen célú adatkezeléseket társaságunk különösen az alábbi tevékenységei keretében végez

 • nyereményjátékok esetén a nyereményjátékban résztvevők körében
 • biztosítási termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos előzetes igényfelmérések során közvetlenül-, vagy biztosításközvetítők közreműködésével
 • elektronikus formátumú és nyomtatott hírlevelek küldése keretében
 • címzett reklámküldemények küldése keretében
 • telefonos értékesítési kampányok során

9.2 A társaságunk által a közvetlen üzletszerzési céllal kezelt adatok köre különösen:

 • név, lakcím, születési hely, idő, telefonszám, e-mail cím
 • amennyiben a honlapon végzett díjkalkuláció során az érintett hozzájárult a közvetlen üzletszerzési céllal történő adatkezeléshez, úgy abban az esetben a biztosítási díjkalkuláció elkészítése- illetve a biztosítás megkötése érdekében a honlapon keresztül megadott adatok
 • egyes esetekben az érintett személyi körülményeire, vagyoni viszonyaira vonatkozó adatok (pl. más biztosítónál, pénzintézetnél meglévő, biztosításokra, hitelekre, megtakarításokra, egészségpénztári, nyugdíjpénztári tagságra, gépjármű, lakás és más biztosítható vagyontárgyak meglétére vonatkozó információk).

9.3 Az adatok kezelésének a célja egyfelől az, hogy társaságunk az érintett személyi körülményeit, vagyoni helyzetét értékelje annak érdekében, hogy – akár közvetlenül, akár a vele szerződéses kapcsolatban álló biztosításközvetítők útján- az érintett igényeire, személyi körülményeire, vagyoni helyzetére szabott és időszerű üzletszerzési célú megkereséseket kezdeményezhessen telefonon, elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján, illetve, hogy az érintett részére gazdasági reklámot küldjön. 

9.4 Az adatok forrása: maga az érintett, vagy olyan harmadik személyek, akiktől társaságunk ingyenesen vagy ellenérték fejében, szerződések alapján személyes adatokat vesz át abból a célból, hogy az átvett adatokat direkt marketing célra felhasználhassa.

9.5 A kezelt adatok, információk körét az adatok felvételére szolgáló, az adott direkt marketing célú tevékenységhez rendszeresített írásbeli és elektronikus nyilatkozatok, telefonon keresztül megadott adatkezelési hozzájárulások esetén pedig a telefonbeszélgetésekről készített hangfelvételek tartalmazzák.

9.6 Társaságunk az ezen pont szerinti tevékenysége keretében, az érintett nevét, telefonszámát, e-mail címét és a 9.2 pont szerinti adatokat külön hozzájárulás esetén a Generali Biztosító Zrt. (székhelye: 1066 Budapest, Teréz körút 42-44., cégjegyzékszáma: 01-10-041305) és a Roar Kft. (1132 Budapest, Váci út 36-38., cégjegyzékszáma: 01-09-88158) részére ellenérték (díjazás) fejében továbbíthatja abból a célból, hogy ezen vállalatok az adattovábbítással érintetteket közvetlen üzletszerzési céllal megkereshessék és a részükre gazdasági reklámot küldhessenek.

9.7 A közvetlen üzletszerzési célú adatkezelésekhez adott hozzájárulások visszavonásának a lehetőségéről a IV. fejezetben (közvetlen üzletszerzési célú adatkezelések) adunk tájékoztatást.

 

10. Nyereményjátékok, promóciók szervezése során történő adatkezelés

10.1 Az adatkezelés célja a társaságunk által szervezett nyereményjátékokban, promóciókban a játék, promóció lebonyolítása, különösen: a játékosok azonosítása, a nyertesek kisorsolása, kiértesítése, a nyeremények átadása, nyilvánosságra hozatala, valamint a nyereményjátékkal összefüggésben a társaságunkkal szemben támasztott esetleges megalapozatlan igények elhárítása. 

10.2 A kezelt adatok köre különösen: név, telefonszám, e-mail cím, lakcím, születési hely és idő.  A kezelt adatok esetleges, az adott játéktól függő további körét az adatok felvételére szolgáló papír alapú, vagy elektronikus nyilatkozatok, informatikai alkalmazások regisztrációs felületei tartalmazzák.

10-3 A társaságunk adatkezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, amelyet társaságunk az érintettnek a nyereményjátékban, promócióban történő részvételével megadottnak tekint. Társaságunk a nyertes nevét (teljes név+város megjelölésével) a www.genertel.hu honlapon, valamint a hivatalos facebook oldalán (https://www.facebook.com/GenertelBiztosíto) közzéteheti a sorsolást követően, ezért a hozzájárulás a játékban történő részvétellel kiterjed a nyertes nevének, a városnak, és a nyeremény tárgyának a fenti módon történő közzétételre is.

10.4 A társaságunk esetenként harmadik személyeket bíz meg

 • a nyereményjáték, promóció lebonyolításával (ideértve a játékban, promócióban résztvevők adatainak a felvételétől kezdődően a felvett adatoknak társaságunk részére történő továbbításán keresztül a nyertesek kiértesítéséig és a nyeremények átadásáig)
 • internetes nyereményjáték esetén a fentieken kívül a nyereményjáték alkalmazási felületének, regisztrációs felületének az adatforgalom lebonyolítására alkalmas kialakításával, az alkalmazás informatikai üzemeltetésével, a játékosok adatainak informatikai rendszereiben történő tárolásával, a gépi sorsolás elvégzésével.

A társaságunk által ezen céllal igénybe vett harmadik személyek a társaságunk adatfeldolgozóinak minősülnek, akik a személyes adatokon kizárólag a nyereményjáték lebonyolítása, az alkalmazás üzemeltetése céljából végzik a fenti műveleteket, saját célra a személyes adatokat nem kezelik, és nem dolgozzák fel.

Az adatfeldolgozók személyéről, illetve egy adott nyereményjátékban a jelen pontban foglaltaktól történő esetleges eltérésekről társaságunk az adott nyereményjáték szabályzatában ad tájékoztatást. 

 

11. 11. Foglalkoztatási célú jelentkezők adatainak a kezelése

11.1 A társaságunk a hozzá közvetlenül-, vagy munkaerő közvetítőn keresztül beérkezett önéletrajzokban és a csatolt egyéb dokumentumokban szereplő személyes adatokat abból a célból kezeli, hogy az érintettet a végzettségének és érdeklődési körének leginkább megfelelő foglalkoztatási lehetőségekről értesítse, az érintettel időpontot egyeztessen, és a kiválasztást lebonyolítsa.

11.2 Társaságunk részére a Generali Biztosító Zrt. erre irányuló megbízási szerződés alapján munkaerő kiválasztási és toborzási feladatokat lát el, melynek során kezeli (felveszi, fogadja, tárolja) a hozzá, mint megbízotthoz közvetlenül beérkező-, vagy a társaságunk által a részére átadott, az hirdetésekre jelentkező természetes személyek személyes adatait.   

11.3 Társaságunk vagy a Generali Biztosító Zrt. a foglalkoztatási célú kiválasztási folyamatba (tesztek, felmérések, személyes interjúk lebonyolítása a jelentkezőkkel) esetenként külső harmadik személyeket is bevonhat, amely esetben ezen személyekkel, szervezetekkel közölheti az érintett személyes adatait a teljesítéshez szükséges körben és mértékben, vagy az érintettek ezeknek a harmadik személyeknek, mint adatkezelőknek közvetlenül adják meg az Ezekről a harmadik személyekről az érintettek a kiválasztási folyamat során kapnak tájékoztatást. Az adatok közléséhez történő hozzájárulást társaságunk az érintettnek a foglalkoztatási célú hirdetésekre történő jelentkezésével megadottnak tekinti.

 

12. Egyéb adatkezelések:

Az érintett előzetes hozzájárulása esetén társaságunk egyéb céllal is kezelhet személyes adatokat. Ezen adatkezelésekről társaságunk az adatoknak a cél szerinti felvételekor ad az érintetteknek tájékoztatást.

 

III. Az adatkezelések jogalapjai

 

1. A honlapon keresztül történő közléseket, véleményeket társaságunk az érintettek hozzájárulása alapján kezeli.

2. A díjkalkulációval, a biztosítási szerződések nyilvántartásával, végrehajtásával, a panaszok kezelésével kapcsolatos-, valamint a telefonos -ügyfél kapcsolati tevékenysége keretében társaságunk a személyes adatokat

 • a biztosítási szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele (díjkalkuláció adatai);
 • a biztosítási szerződés teljesítése;
 • a biztosítási szerződésből eredő jogi igények előterjesztése, érvényesítése, védelme;
 • jogi kötelezettség teljesítése (számviteli bizonylatok kezelése és megőrzése, pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása, panaszkezelési tevékenység);
 • egészségügyi adatok kezelése esetében az érintett kifejezett hozzájárulása;
 • jogos érdekének érvényesítése (teljesítménymutatók figyelése, kockázat elbírálási és károkkal kapcsolatos kockázatok kezelése, visszaélések megakadályozása);

alapján kezeli.

Az adatkezeléseket szabályozó ágazati jogszabályok:

 • A 135.§- a (a biztosítás megkötése, teljesítése)
 • A Bit. 159.§ -a (jogi kötelezettség teljesítése keretében a panaszok kötelező nyilvántartása, megőrzése)
 • Az Sztv. 169.§-a (jogi kötelezettség teljesítése keretében a számviteli bizonylatok kötelező kezelése és megőrzése)
 • A biztosítási szerződésnek elektronikus úton, vagy telefonon keresztül történő megkötése esetén a Távért. tv. 11.§ (2) bekezdése, és az Eker tv. 13/A. §-a.
 • A Pmt., különösen annak 7-21. §§-ai (jogi kötelezettség teljesítése keretében az ügyfél kötelező átvilágítása, nyilvántartási kötelezettség, adatszolgáltatási kötelezettség), és a Kit. 3.§ és 14.§ (szűrőrendszer működtetése)

3. A kamerafelvételek, és az épületbe történő beléptetés során rögzített személyes adatokat társaságunk az érintettek hozzájárulása alapján, és az Szvmt. 31-32. §§-ai figyelembe vételével kezeli. A hozzájárulást az Szvmt. § (2) bekezdése alapján megadottnak kell tekinteni a megfigyelt területekre történő belépéssel.

4. A közvetlen üzletszerzési célú tevékenység során társaságunk a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján, a Grt. § -ának a figyelembe vételével kezeli. A hozzájárulás megadása az adatok felvételekor történik. Az adatok felvételét társaságunk a vele szerződéses kapcsolatban álló biztosításközvetítői útján is lebonyolíthatja. Az adatoknak a 9.6 pont szerinti szervezetek felé történő továbbítása az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.

5. A nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása során társaságunk a személyes adatokat

 • az érintettek önkéntes hozzájárulása  
 • jogi kötelezettség teljesítése (a nyeremény átadásával összefüggésben keletkezett bizonylatokat az adózásra vonatkozó jogszabályok alapján kötelező megőrizni)

alapján kezeli.

6. A foglalkoztatási célú jelentkezők adatait társaságunk

 • az érintettek hozzájárulása
 • jogi igényekkel szembeni védelem

alapján kezeli. A hozzájárulást az érintett az önéletrajzának és az ehhez kapcsolódó dokumentumoknak (pl. képzettséget, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok) a megküldésével adja meg. 

 

IV. A sütik tárolásának időtartama és az egyes adatkezelések időtartamai

1. A honlap látogatása során a számítástechnikai eszközre elhelyezett sütiket a felhasználó a számítástechnikai eszközről bármikor eltávolíthatja, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A Google Analitycs-ben 26 hónapig őrizzük meg a felhasználói- és eseményadatokat. A Hotjar honlapelemző alkalmazás eredményeit 365 napig őrizzük meg.

2. A chaten keresztül folytatott kommunikációs tartalmat társaságunk 3 évig őrzi meg.

3. A mentett-díjkalkulációs adatok biztosítási titoknak is minősülnek, így azokat társaságunk a biztosítási szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó időtartamig tárolja.

4. A honlapon keresztül („Visszahívást kérek”) keretében megadott elérhetőségi adatokat társaságunk a hívást követően törli. Az adattörléseket társaságunk heti gyakorisággal végzi.

5. A biztosítási szerződés nyilvántartásával, végrehajtásával, a panaszok kezelésével, a biztosítási szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos tevékenységek:

a) A biztosítási szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelés esetén:

A személyes adatokat a biztosítási jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt kezeli társaságunk, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. A létre nem jött biztosítási szerződéssel kapcsolatos személyes adatokat addig kezeljük, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető.

b) a biztosítási szerződésből eredő jogi igények előterjesztésén, érvényesítésén, védelmén alapuló adatkezelés esetén:

Amíg az adott jogi igénnyel kapcsolatban a bírósági jogérvényesítés lehetősége fennáll.

c) jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés esetén:

Mindaddig kezeljük az adatokat, amíg a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabály azt előírja. Ennek keretében például a számviteli bizonylatnak minősülő dokumentumokat 9 évig, a pénzmosás és terrorizmus megelőzése és megakadályozása érdekében kezelt adatokat társaságunk 8 évig köteles megőrizni. A panaszügyintézés során készült hangfelvételeket, a panaszt és az arra adott választ társaságunk 5 évig köteles megőrizni.

d) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük az adatokat

e) jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, addig kezeljük az adatokat, amíg az ennek alapjául szolgáló körülmények fennállnak.

6. A telefonos ügyfélszolgálati és telefonos értékesítési célú adatkezelések esetén társaságunk a hangfelvételeket a biztosítási szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó időtartamig tárolja.

7. A megfigyelt területek kamera felvételei tárolásának az időtartama az legfeljebb 60 napos megőrzést lehetővé tevő rendelkezése értelmében - felhasználás hiányában- öt nap. A felvételeket a biztosító a megfigyelt területekhez tartozó telephelyein, fióktelepein tárolja, a székhelyén készült felvételeket a 1132 Budapest, Váci út 36-38. sz. alatti épületben. 

8. Az épületbe történő beléptetés során rögzített adatok felhasználásának hiányában, alkalmi belépés esetén- a látogató távozását követő 24 óra elteltével az adatok törlésre kerülnek. Egyebekben, az adatok kezelésének időtartamára az Szvm 32. § (2) és (3) bekezdésének a rendelkezései kötelezően alkalmazandók.

9. A közvetlen üzletszerzési céllal felvett adatokat társaságunk az érintett hozzájárulásának a visszavonásáig kezeli. A hozzájáruló nyilatkozat visszavonására, továbbá a reklámok közvetlen megkeresés módszerével történő küldésének a megtiltására az érintettnek bármikor, indokolás nélkül, az alábbi címeken, illetve társaságunk ügyfélszolgálatán – neve, születési dátuma - és amennyiben az érintett társaságunknak az ügyfele, úgy biztosítási kötényszámának a megadásával- lehetősége van:

Postai úton: 1132 Budapest, Váci út 36-38.
E-mail-en: marketing@genertel.hu
továbbá, e-mailben kapott üzenetek esetén a leiratkozás gombra kattintva.

Az adatok továbbítása esetén az adattovábbítások címzettjei külön adatkezelőknek minősülnek. Az adattörlési kérelmeket és az egyéb adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatokat, kérelmeket az érintetteknek minden adatkezelőnél külön-külön kell megtenniük, az alábbi elérhetőségeken: 

Roar Biztosítási és Pénzügyi Közvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság 
1132 Budapest, Váci út 36-38.

Generali Biztosító Zrt, 
generali.hu@generali.com
7602 Pécs, Pf. 888.
e-mailben kapott üzenetek esetén:leiratkozas@generali.hu

10. A nyereményjátékokon, promóciókon történő részvétel céljából a résztvevők által megadott személyes adatokat társaságunk az esetleges megalapozatlan igények elhárítása érdekében addig kezeli, ameddig a nyereményjátékkal kapcsolatos reklamáció lehetőségét biztosítja, de legfeljebb 6 hónapig. Társaságunk a nyertes adatait az adózásra vonatkozó jogszabályok alapján az adó megállapításához való jog elévüléséig kezeli. (Az adómegállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított öt év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.) 

11. Társaságunk, illetve az adatok továbbítása esetén a Generali Biztosító Zrt. a foglalkoztatási céllal megadott adatokat, a rendelkezésére bocsátott önéletrajzokat, dokumentumokat, a kiválasztási folyamat során keletkezett dokumentumokat, teszteket, az álláshirdetésekkel-, a kiválasztási folyamattal-, továbbá a foglalkoztatási jogviszony létrejöttének az elmaradásával kapcsolatos, az esetleges megalapozatlan igények elhárítása érdekében, a magyar polgári jog szabályai szerinti általános elévülési idő elteltéig (5 évig) kezeli. Amennyiben a foglalkoztatási jogviszony létrejön, úgy az adatok, dokumentumok kezelésére az adott foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó szerződéses és jogszabályi rendelkezések az irányadók.

 

V. Az adatok megismerésére jogosultak köre

1. A személyes adatokat és a biztosítási titoknak minősülő információkat a társaságunknak a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, megbízott biztosításközvetítői, illetve társaságunk részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási-vagy kiszervezett tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, társaságunk által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben. Közös adatkezelés esetén a további adatkezelők személyéről az adott adatkezelési célok leírásánál található tájékoztatás. A biztosítási titoknak minősülő adatokat jogosultak megismerni továbbá mindazon személyek vagy szervezetek is, akikkel szemben társaságunknak a biztosítási titok megtartásának a kötelezettsége a Bit. X. fejezete értelmében nem áll fenn.

2. Társaságunk az adatkezelések során különösen az alábbi adatfeldolgozókat, illetve társaságunk részére kiszervezett tevékenységet végző szolgáltatókat veszi igénybe, erre irányuló szolgáltatási szerződések keretében. 

a) GSS- Generali Shared Services S.C.A.R.L. Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 36-38.)

GSS- Generali Shared Services S.C.A.R.L. németországi fióktelepe (D-52064 Aachen, Anton-Kurze-Alle 16.

A fióktelepek társaságunk informatikai rendszereinek üzemeltetése tekintetében elektronikus adatfeldolgozási tevékenységet végeznek. Az informatikai rendszerekben rögzített ügyféladatok tárolása az alábbi helyeken található adatközpontokban történik:

Magyarország, 1132 Budapest, Váci út 36-38., 1066 Budapest, Teréz körút 42-44.

Olaszország, 31021 Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14.

Németország, D-Aachen, Anton-Kurze-Alle 16.

b) EPDB Nyomtatási Központ Zrt. (székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109.) Ügyféllevelek összeállítása, nyomtatása
c) Generali Biztosító Zrt. (székhelye: 1066 Budapest, Teréz körút 42-44.) 
Dokumentumtárolás és archiválás, állománykezelés, kárrendezés, biztosításvizsgálati tevékenység
d) AUTOTAL Kft. (székhelye: 1107 Budapest, Hizlaló tér 1.)
kárszakértői tevékenység
e) GEOMANT-Algotech Zrt. (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina tér 2.)
Hangrögzítő alkalmazás karbantartása
f) Protopmail Zrt. (székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Hírlevél küldő rendszer üzemeltetése
g) SmartMax Software, Inc. (székhelye: 8801 South Yale Ave, Suite 460, Tulsa, OK 74137)
Chat szolgáltató
h) kárrendezési eljárásban, szolgáltatási igények elbírálásában közreműködő magánnyomozók, orvosszakértők, igazságügyi szakértők, kárszakértők, ügyvédek, ügyvédi irodák
i) díjbehajtási, követeléskezelési tevékenységet végző ügyvédek, ügyvédi irodák, követelés behajtó vállalkozások

 

VI. A biztosítási titok megtartására vonatkozó rendelkezések

1. A biztosítási titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül – ha a törvény másként nem rendelkezik titoktartási kötelezettség terheli a biztosító tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak.

2. Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha

– a biztosító ügyfele vagy annak képviselője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad,
– a Bit. X. fejezete alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn
– a biztosító által megbízott tanúsító szervezet és alvállalkozója ezt a tanúsítási eljárás lefolytatása keretében ismeri meg;

 

 VII. Az Önt megillető jogok a személyes adatainak a kezelésével kapcsolatban

Hozzáférés – Ön jogosult arra, hogy társaságunktól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a kezelése folyamatban van-e, és jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítés – Ön jogosult arra, hogy társaságunktól személyes adatainak a helyesbítését vagy kiegészítését kérje, ha azok pontatlanok vagy hiányosak.

Törlés – Ön kérheti személyes adatainak a törlését, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;

b. Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincsen más jogalapja. Amennyiben az adatkezelésnek más jogalapja is van (például: jogi igények előterjesztése, érvényesítése, védelme), úgy Társaságunk az adattörlési kérelmet elutasítja;

c. Ön a tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, ideértve a jogos érdekre alapított profilalkotást is és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy abban az esetben, ha az Ön adatainak a kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és Ön tiltakozik adatainak ilyen célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is amennyiben az közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik

d. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e. a személyes adatokat az társaságunkra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f. a személyes adatok gyűjtésére az Adatvédelmi Rendeletben hivatkozott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Korlátozás – Ön kérheti, hogy társaságunk korlátozza személyes adatainak a kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül

a. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

b. Az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását

c. Társaságunknak már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

d. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy társaságunk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Adathordozhatóság – Ön kérheti, hogy társaságunk az Ön adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsa, és/vagy arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat Ön tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

A hozzájárulás visszavonása – Ha az adatkezelés az Ön által adott hozzájáruláson alapul, akkor Ön jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni.

Az elhunyt személyhez kapcsolódó adatok kezelésére a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések az irányadók. Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait az elhunyt örököse, illetve a biztosítási szerződésben nevesített jogosult is gyakorolhatja.

 

VIII. A személyes adatainak a kezelésével szembeni tiltakozás joga

Amennyiben az Ön személyes adatainak a kezelése jogos érdeken alapul, ideértve a jogos érdeken alapuló profilalkotást vagy a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelést is, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon ezen jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben.

 

IX. Elérhetőségeink

Ön a személyes adatainak a kezelésével kapcsolatos, a fenti jogain alapuló kérelmeit, tiltakozását szóban (személyesen) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, avagy postai úton, telefaxon, vagy elektronikus levelezési címen) jelentheti be, az alábbi elérhetőségi címeken, a társaságunk adatvédelmi tisztviselőjének címezve:

Ügyfélszolgálat telefon és telefax száma: 
tel.: +36 1 288 0000 
fax: +36 1 451-3881

Postai levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 999
E-mail: genertel@genertel.hu 

Személyes ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út 36-38.

A foglalkoztatási célú, hirdetésre, interjúra, toborzási- kiválasztási tevékenységre vonatkozó adatkezelésekkel kapcsolatos tiltakozások, kérelmek az allas@genertel.hu címen jelenthetők be.

Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedéséről. Az intézkedés és tájékoztatás az Ön részére díjmentes, kivéve, ha a kérelem túlzó jellegű vagy egyértelműen megalapozatlan.

 

X. Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos, panaszát, kérelmeit nem sikerült megnyugtató módon rendezni, vagy az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése jogsértő, Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult panasz bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: 06 1 391 1400
Telefax: 06 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: naih.hu

Személyes adatainak a védelméhez fűződő jogainak a megsértése esetén Ön jogosult bírósághoz fordulni. A pert Ön – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.