Fő tartalom

Fő tartalom

Lakásbiztosítás kockázatok leírása

Alapkockázatok

Ingatlan alapfedezet

A biztosító kockázatviselése kiterjed a lakóépület/lakás vagyoncsoportra meghatározott biztosítási összegen belül az ajánlaton feltüntetett családi, sor- vagy ikerház (rész)re; lakástulajdonra és a hozzá tartozó közös tulajdoni hányadra.

A biztosítás csak rendeltetésszerűen használatba vett épületekre terjed ki. Építés, bővítés, átépítés alatt álló épületek, épületrészek csak külön megállapodás alapján biztosítottak. Épületnek minősülnek az épület feladatának ellátásához szükséges részei. Nem terjed ki a biztosítás arra az ingatlanra, valamint a benne tárolt vagyontárgyakra sem: amelyben nem laknak életvitelszerűen, állandó jelleggel (kivéve, ha az épület építés alatt áll)

 • amelynek tetőfedése részben vagy teljesen szalma, nád vagy facserép anyagú,
 • amelynek falazata részben vagy teljesen vályog, döngölt,
 • amely nem lakóterületen fekszik.

Melléképület

Melléképületnek minősülnek a lakóépülettől különálló nem lakáscélú épületek (garázs, szerszámos kamra, ól, terménytároló, stb). Nem lakáscélú helyiség a többlakásos lakóépületben található saját tulajdonú pincehelyiség, tároló, garázs, a lakóházhoz hozzáépített vagy az alagsorában lévő nem lakáscélú helyiség (garázs, nyári konyha, szerszámos kamra). Melléképület és/vagy nem lakás célú helyiség legfeljebb összesen 50 nm alapterületig biztosított a lakóépület/lakás biztosítási összegén belül.

Általános háztartási ingóság

Általános háztartási ingóság: mindazon vagyontárgyak összessége, melyek egy háztartásban általánosan előfordulnak, a biztosítottak személyes használatára, fogyasztására szolgálnak.

Magánemberi felelősségbiztosítás

Kiterjed a biztosítási fedezet a biztosítottak (a kötvényen szereplő személy és a vele életvitelszerűen együttlakók) által harmadik személynek okozott:

 • személysérülésekre,
 • szerződésen kívül okozott dologi károkra,
 • és az ezekre visszavezethető vagyoni károkra.


A biztosítottnak a magánemberi minőségéről és a biztosítási fedezet kizárásainak részleteiről a Különös Feltételekben fogalmazott kritériumok nyújtanak bővebb felvilágosítást. A biztosítási fedezet a szerződés hatálya alatt Classic termék esetén Magyarországon, míg Plus és Extra termékek esetén Európában okozott, bekövetkezett és legkésőbb a szerződés megszűnését követő 2 éven belül bejelentett károkra terjed ki. A kiegészítő biztosítás évente legfeljebb 10 alkalommal vehető igénybe, alkalmanként maximum a kötvényen feltüntetett biztosítási összeghatárig.

Családi balesetbiztosítás

Balesetbiztosítási eseménynek minősül a biztosítottat a biztosítási szerződés tartamán belül akaratán kívül érő, hirtelen fellépő, egyszeri olyan külső fizikai és/vagy kémiai behatás, amelynek következtében a biztosított a baleset megtörténtétől (időpontjától) számított egy éven belül meghal vagy maradandó egészségkárosodást szenved.

A biztosító az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 • Baleseti halál bekövetkezése esetén 200.000 Ft-ot térít a biztosító.
 • Baleseti eredetű, maradandó egészségkárosodás megállapítása esetén az erre a kockázatra irányadó 200.000 Ft biztosítási összegből az egészségkárosodás fokának (%-os mértékének) megfelelő összeget fizeti meg a biztosító.
 • A biztosító a kockázatviselés ideje alatt bekövetkezett csonttörés és csontrepedés esetén – balesetenként a bekövetkezett törések számától függetlenül egyszeri kifizetésként – 5.000Ft-ot fizet. A fogtörés nem minősül biztosítási eseménynek.

A biztosítási fedezet a szerződés hatálya alatt a világ bármely pontján okozott, bekövetkezett és legkésőbb a szerződés megszűnését követő 2 éven belül bejelentett károkra terjed ki.

Idegen vagyontárgy

Kiterjed a biztosító kockázatviselése az ajánlaton külön fel nem tüntetett idegen tulajdonú általános háztartási ingóságnak minősülő vagyontárgyakra 50.000 Ft összeghatárig, amennyiben ezek kára más biztosítás alapján nem térül meg. Ide tartozó vagyontárgyak: bérelt, kölcsönvett, megőrzésre átvett ingóságok, biztosított vendégeinek vagyontárgyai, kivéve a bérlők, albérlők, fizetővendégek tulajdona.

Vállalkozói vagyontárgy

Annak a vállalkozásnak a tulajdonában lévő, a lakásban tárolt és használt, valamint a melléképületben, nem lakáscélú helyiségben tárolt vagyontárgyak, amelynek a szerződő vagy a szerződővel együtt élő családtagja tulajdonosa, alkalmazottja. Classic és Plus termékek esetén összesen maximum 200.000 Ft értékben, míg az Extra termék esetén összesen maximum 300.000 Ft értékben biztosított az általános háztartási ingóságok biztosítási összegén belül.

Komfort csomag

Fagyasztott élelmiszerek megromlása:
Megtérülnek azok a károk, amelyek a fagyasztószekrényben, mélyhűtőládában 0 °C hőmérséklet alatt tárolt élelmiszerek előre nem jelzett áramkimaradás következtében való megromlása miatt keletkeznek Classic termék esetén legfeljebb 30.000 Ft, míg Plus és Extra termék esetében 50.000 Ft összeghatárig.

Komfort csomagBankkártya elvesztése:
Kiterjed a biztosítási fedezet Magyarország területén felügyeleti hatóság engedélyével működő banknál vezetett, a biztosított saját lakossági forint vagy deviza számlájához tartozó bankkártya (VISA, EDC, ATM, stb.), hitelkártya területi hatály korlátozás nélküli elvesztése vagy eltulajdonítása miatti letiltási és újrabeszerzési igazolt költségeire Classic termék esetén legfeljebb 15.000 Ft, míg Plus és Extra termék esetében 25.000 Ft összeghatárig.

A fedezet nem terjed ki a visszaélések megtérítésére (vásárlás, ATM használat), erre a Bankkártyás visszaélés térítés szolgáltatásunk terjed ki.

Zárcsere költsége:
Kiterjed a biztosítási fedezet Magyarország területén a biztosítottak által a biztosított lakás kulcsainak elvesztése vagy tőlük való eltulajdonítása esetén a kulcsokhoz tartozó zár cseréjének igazolt költségére Classic termék esetén legfeljebb 10.000 Ft, míg Plus és Extra termék esetében 15.000 Ft mértékig, biztosítási évente egy alkalommal.

Tűz nélküli füst- és koromszennyeződés

Füstkár biztosítási eseménynek minősül a tűzkár nélküli füst- és koromszennyezés miatt bekövetkező kár, amely hirtelen, előre nem látható módon keletkezett.

Lakásbiztosítási díjátvállalás munkanélküliség esetén

Munkaviszony feltétel szerinti megszűnése miatt munkanélküliség esetén az illetékes magyar munkaügyi központ által álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét követő 31. naptól a biztosító átvállalja a lakásbiztosításának díját Classic termék esetén 3, míg Plus és Extra termék esetén 6 hónap időtartamra.

Várakozási idő a kockázatviselés kezdetétől számított 6 hónapos átmeneti időszak.

Garázsban tárolt jármű tűz és elemi kárai

Biztosítási eseménynek minősül a biztosított épülethez tartozó garázsban tárolt gépjárműben és abba utólag vagy gyárilag beépített alkatrészben, tartozékban a tűz, robbanás, villámcsapás, vagy vezetékes víz által okozott kár.

Üdülésre elvitt ingóság

A biztosítás az általános háztartási ingóság vagyoncsoportba tartozó vagyontárgyakban keletkezett károkra terjed ki. A biztosítás területi hatálya a földrajzi értelemben vett Európa, a biztosítási összeg pedig Classic termék esetében 200.000 Ft, míg Plus és Extra termék esetében 300.000 Ft.

Kiszámolom a lakásbiztosításom díját >>

 

Kiegészítő biztosítások

Készpénz csomag

Kiterjed a biztosítási fedezet a belföldi fizetőeszközre, valamint Magyar Nemzeti Bank által jegyzett valuta értékpapírokra, betétkönyvekre, összesen maximum 50.000 Ft-ig.

Kiemelt értékű ingóságok

A képző-, iparművészeti tárgyak, gyűjtemények, az egyéb kiemelt értékű tárgyak és az ékszerek, drágakövek együttes biztosítási összege nem haladhatja meg a 3.000.000 Ft-ot, melyen belül az ékszerek, drágakövek max. 500.000 Ft biztosítási összeg erejéig térülnek kár esetén.

Kiemelt értékű ingóságnak minősülnek:

 • Képzőművészeti és iparművészeti tárgyak: minden olyan ingóság, amely nem gyári sokszorosítással készül, a példányszáma korlátozott és színvonalát tekintve műalkotásnak nevezhető.
 • 250.000 Ft egyedi értéket meghaladó valódi szőrmék;
 • 250.000 Ft értéket meghaladó híradástechnikai, szórakoztató elektronikai, optikai készülékek, hangszerek (pl.: televízió, videolejátszó, kamera, hifi, számítógép konfiguráció);
 • 250.000 Ft egyedi érték feletti órák;
 • Nemesfém órák;
 • Engedélyhez kötött vadász- és önvédelmi fegyverek.
 • Ékszerek

Bővített üvegtörés

Kiterjed a biztosítási fedezet legfeljebb 100.000 Ft összeghatárig az alap üvegtörés kockázaton felül:

 • 3 és 6 nm közötti tábla és 10 mm vastagság feletti méretű üvegek,
 • üvegtetők, növényházak, télikertek, akváriumok, terráriumok üvegezése, verandaüvegezés;
 • üveg építőelemek (pl. üvegtégla, üveg tetőcserép, copolit üvegek);
 • különleges kivitelezésű üvegek (pl. tükrök, biztonsági, plexi és akril, savval maratott, mintázott homokfúvott üvegek, díszített és díszüvegezések, és tükörcsempék);
 • bútorüveg, zuhanykabinok üvegezése, akváriumüveg
 • üveg kerámia főzőlap töréskáraira és
 • nyílászáró üvegfelületére ragasztott biztonsági-, hő és fényvédő fólia üvegtörés és repedés miatti pótlási költségeire.

Szabadban tárolt vagyontárgyak

Biztosítási eseménynek minősül, ha a biztosított ingatlanon elhelyezett, szabadon álló építményekben (padok, játszótéri gyerekjátékok) vagy az általános háztartási ingóságnak minősülő vagyontárgyakban (kerti bútor, hintaágy, mobilmedence, napközben átmenetileg a lakáson kívül tárolt kerékpár) vandalizmussal kárt okoznak vagy azokat eltulajdonítják.

Beázás csomag

A beázás csomag magába foglalja ha a biztosított helyiség(ek)en belüli épületrészekben és a biztosított helyiségeken belüli ingóságokban

 • a lapos- és magastető-szerkezet, a függőleges falszerkezet és a nyílászárók szigetelési problémáiból eredő egyszerű csapadék beázás, és
 • a kockázatviselés helyére kívülről érkező víz kárt okoz (akár egy nyitva fejeltett ablakon keresztül).
 • Nem terjed ki a biztosítás
 • beázást előidéző ok megszüntetése (pl.: tetőjavítás, szigetelés) során felmerült költségek megtérítésére
 • a talajvíz és belvíz által okozott károk megtérítésére
 • továbbá az építés, felújítás alatt álló épületek ideiglenes fedésének elégtelensége miatt keletkezett károk megtérítésére.

Vízkár csomag

 • Biztosítási eseménynek minősül, ha a biztosított épületben vagy annak ingatlanán bekövetkezett csőtörés miatt vezetékes víz folyik el, amelynek értékét a biztosítottnak ki kell fizetnie. A biztosító az elfolyt vezetékes víz igazolt értékét téríti meg.
 • Biztosítási eseménynek minősül, ha a lakóépület vagy lakás határoló falain belül lévő lefolyóvezetékek dugulásából származó hibák elhárításával a biztosítottnak költsége merül fel. A biztosító a dugulás elhárításának igazolt és indokolt költségeit téríti meg. (A biztosító biztosítási időszakonként csak egy biztosítási eseményre teljesít szolgáltatást.)
 • Biztosítási eseménynek minősül, ha a közműellátást végző szolgáltató szolgáltatásában legalább 6 órát meghaladó, igazolt kimaradás következik be.

A biztosítási esemény bekövetkezése esetére a biztosító vállalja, hogy az egy napra vonatkozóan 5.000 Ft biztosítási összeget a szolgáltatás kimaradásának időtartama alatt eltelt napok mindegyikére, de legfeljebb 10 napra a biztosítottnak megtéríti.

S.O.S. lakásfix

A biztosított épület gépészeti, műszaki berendezéseinek meghibásodása vagy egy váratlan külső mechanikai behatás következtében olyan helyzet alakul ki, mely sürgős beavatkozást kíván a további károk és balesetveszély megelőzése érdekében.

A biztosító átvállalja az általa küldött szakiparosnak a vészelhárítás érdekében felmerült költségeit 30.000 Ft biztosítási összeghatárig.

Milyen szakmákban vállal a biztosító vészelhárítási szolgáltatást?

 • víz-, gáz-, fűtésszerelő
 • zárjavító
 • duguláselhárító
 • villanyszerelő
 • tetőfedő
 • üveges

S.O.S. elektrofix

A kiegészítő biztosítás a biztosított lakásban/épületben fellelhető összes, 20 000Ft feletti vásárlási értékű, 5 évnél nem idősebb, de gyári garanciával már nem rendelkező háztartási és szórakoztató elektronikai cikkre fedezetet nyújt az alábbi szolgáltatással, max. 300 000Ft-ig:

 • megkísérli megjavíttatni, ha javíthatatlan vagy nem gazdaságos a javítása, akkor
 • cserekészüléket biztosít, mely tudásában és minőségében teljesen megegyező az eredeti készülékkel, ha ez sem megoldható, akkor
 • készpénzben kiegyenlíti a készülék kárkori új értékét.

 

Megyek és kalkulálok >>

 

További hasznos kiegészítők

Webes védelem csomag - ÚJ

Új kiegészítő biztosítás, amelyet az internet veszélyei ellen fejlesztettünk Önnek.

Webes védelem csomag

Webes védelem – távsegítségnyújtás
Segítséget nyújtunk informatikai hardver eszközök meghibásodásának, problémáinak azonosításában, azonnali elhárításában, tényleges meghibásodás esetén intézkedés a javítás érdekében, kapcsolatfelvétel a javítást végző szervizzel, időpont-egyeztetés. Valamint segítség internet/Wifi kapcsolat, e-mail fiók létrehozásában/beállításában, szoftverek telepítésében, Okos eszközök beállításában.

Webes védelem - bankkártyás visszaélés
Segítünk hitelkártya vagy személyes hozzáférési (jogosultsági) adatokkal való visszaélés esetén.

Webes védelem - adat helyreállítási költségek
Szoftver meghibásodásából eredő károk; vírusok vagy más kártékony szoftver által okozott károk esetén az elveszett adatok visszanyerésében nyújt segítséget.

Webes védelem - jogvédelem
Személyiségi vagy elektronikus úton kötött szerződésekkel kapcsolatos jogviták esetén nyújt jogi segítséget.

A fenti szolgáltatások az alábbi védelmet nyújtják és összeállításban vásárolhatóak meg csomagjainkban:

Választható csomag Távsegítség Bankkártya visszaélés Jogvédelem Adat helyreállítás
Webes védelem 200 szolgáltatás 200 000 Ft - -
Webes védelem 300 szolgáltatás 300 000 Ft 300 000 Ft -
Webes védelem 400 szolgáltatás 400 000 Ft 400 000 Ft 400 000 Ft

Ebtartói felelősségbiztosítás

Kiterjed a biztosítási fedezet a magánszemélyi minőségből eredően az ebtartással harmadik személyeknek okozott károkra, Magyarország területén évente maximum 2.000.000 Ft felső kártérítési összeghatár mértékéig, ebenként. A biztosításból kizártak a staffordshire terrier, pit bullterrier, staffordshire bullterrier és ezek különböző keresztezései, valamint a rottweiler fajtájú ebek által okozott károk. Jelen kiterjesztés nem alkalmazható ebtenyésztők és állatpanziók vállalkozói felelősségének biztosítására.

Családi jogvédelem biztosítás

A jogi érdekek megóvásához szükséges költségek térítése 300.000 Ft évente kártérítési, büntetőjogi és szabálysértési, munkaügyi valamint általános szerződéses jogvédelemmel.

Kiegészítő családi balesetbiztosítás

Balesetbiztosítási eseménynek minősül a biztosítottat a biztosítási szerződés tartamán belül akaratán kívül érő, hirtelen fellépő, egyszeri olyan külső fizikai és/vagy kémiai behatás, amelynek következtében a biztosított csontját töri, műtétre szorul, esetleg a baleset megtörténtétől (időpontjától) számított egy éven belül meghal vagy maradandó egészségkárosodást szenved.

A biztosító az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a Kiegészítő családi balesetbiztosítási csomag választása esetén:

 • Baleseti csonttörés,
 • Baleseti halál,
 • Baleseti eredetű, maradandó egészségkárosodás megállapítása esetén az erre a kockázatra irányadó biztosítási összegből az egészségkárosodás fokának (%-os mértékének) megfelelő összeget fizeti meg a biztosító, míg
 • Baleseti műtét esetén a biztosító szolgáltatása az elvégzett műtét súlyossága alapján a biztosítási összeg 25-200%-át téríti meg.

A biztosító térítési összeghatárai a Kiegészítő családi balesetbiztosítás keretein belül:

  Classic Plus Extra
Baleseti csonttörés 10.000 Ft 10.000 Ft 10.000 Ft
Baleseti halál 500.000 Ft 500.000 Ft 500.000 Ft
Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás 500.000 Ft 500.000 Ft 500.000 Ft
Baleseti műtéti térítés 50.000 Ft 75.000 Ft 100.000 Ft

 

A fenti térítési limitek már az alapszolgáltatásként nyújtott Családi balesetbiztosítás térítési limiteit is magában foglalják, így az alábbi biztosítási összegek a teljesítés felső határai.

Sportcsomag

A Sportcsomag biztosítási fedezete az alábbi kockázatokra terjed ki:

Sporteszköz lopás
Biztosítási eseménynek minősül a kockázatviselés helyén kívül, kijelölt kerékpártárolóhoz zárral rögzített, valamint autóra felszerelt, zárható kerékpár-csomagtartóval rögzített kerékpárok jogtalan eltulajdonítása, továbbá a sífelszerelésnek a síelésre kijelölt területről (sípálya), az ezt kiszolgáló egységből (pl.: melegedő) és szálláshelyről történő jogtalan eltulajdonítása.

A biztosító térítési összeghatára sporteszköz lopás esetén:

Classic Plus Extra
50.000 Ft 75.000 Ft 100.000 Ft


Sportolás közben okozott felelősségi kár
Biztosítási eseménynek minősül az a káresemény, amelyért a biztosított kártérítési kötelezettséggel tartozik a harmadik személyeknek okozott személyi sérülésekért, szerződésen kívül okozott dologi károkért sportolás, szabadidős tevékenység során.

A biztosító térítési összeghatára sportolás közben okozott felelősségi kár esetén:

Classic Plus Extra
10.000.000 Ft 20.000.000 Ft 30.000.000 Ft

Sport csonttörés
Biztosítási esemény az a kockázatviselés tartama alatt, sportolás közben bekövetkezett baleset, melynek következtében a biztosított csonttörést, csontrepedést szenved. Jelen különös balesetbiztosítási feltételek szempontjából a fogtörés nem minősül csonttörésnek.

A biztosító térítési összeghatára sport csonttörés esetén:

Classic Plus Extra
50.000 Ft 50.000 Ft 50.000 Ft

Utazás csomag

A biztosító az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a kiegészítő megvásárlása esetén, térítésmentesen:

Információszolgáltatás
A legközelebbi márkaszerviz kikeresése és a szükséges információk (telefonos elérhetőség, cím, kapcsolattartó neve) átadása a biztosított által megadott biztosított gépjármű márkája szerint, magyar nyelven.

Közúti segélyszolgálat
Ha a biztosított gépjármű menetképtelenné vált, a biztosító segélyautót vagy esetlegesen autómentőt küld a helyszínre, amely javítással a helyszínen megkísérli a biztosított járművet menetképessé, a közúti forgalomban való részvételre alkalmassá tenni.

Autómentés
A biztosított gépkocsi legközelebbi márkaszervizbe történő elszállítása, letárolása a következő munkanapig, feltéve, ha a 2. pontban meghatározott szükségjavítás nem hajtható végre a helyszínen.

Poggyászbiztosítás

Személyi használatú vagyontárgyaknak a gépjármű lezárt csomagtartójából (ennek hiányában a kalaptartó által elzárt részből), vagy a csukott kesztyűtartóból dolog elleni erőszakkal való ellopása esetén a biztosító a választott termék függvényében téríti meg azt.

A biztosító térítési összeghatárai az Utazás csomag keretein belül:

  Classic Plus Extra
Autósegély szolgáltatás szolgáltatás szolgáltatás
Autó poggyász 20.000 Ft 30.000 Ft 50.000 Ft

Besurranó tolvajlás

Besurranó tolvajlás

Biztosított vagyontárgyak eltulajdonítása úgy, hogy a biztosított otthon tartózkodik, de az elkövető kulccsal le nem zárt helyiség(ek)be megtévesztéssel vagy a jogosult (használó) tudta és beleegyezése nélkül, illetéktelenül behatol.

A biztosítási térítés maximuma 40 000Ft.

Utcai rablás

Utcai rablásnak minősül, ha az elkövető a biztosított vagyontárgyakat jogtalanul úgy szerzi meg, hogy e célból a biztosított ellen erőszakot alkalmaz a kockázatviselési helyen kívül.

A biztosító térítési összeghatára utcai rablás esetén:

Classic Plus Extra
30.000 Ft 50.000 Ft 100.000 Ft

Bankkártyás visszaélés térítés

A Biztosító megtéríti a bankkártyát kibocsátó Bank által igazolt kártya tranzakció visszaélések pénzbeli ellenértékét csomagonként az alábbi összegek erejéig:

Classic Plus Extra
20.000 Ft 30.000 Ft 50.000 Ft

 

Felhőtlen nyár

Bankkártyás visszaélés

Kiegészítő biztosítás, amelyet 2018. június 8. és 2018. szeptember 4. között megkötött új lakásbiztosítási szerződések mellé ingyenesen adunk.

A Felhőtlen nyár kiegészítő biztosítás az alábbi biztosítási eseményekre nyújt fedezetet:

Tárca elvesztés vagy lopás biztosítás
A szolgáltatás felső határa: 25.000 Ft.

Strandlopás biztosítás
A biztosított személyes vagyontárgya térül max. 25.000 Ft értékben

Vihar miatti áramkimaradás biztosítás
A szolgáltatás felső határa: 5.000 Ft.

Emelt szintű balesetbiztosítás
Az alap lakásbiztosítási szerződés különös feltételeiben foglalt szolgáltatásokon kívül (25.000 Ft a max. térítési limit) társaságunk a csonttörés és csontrepedés esetén 6.000 Ft biztosítási szolgáltatást teljesít, valamint baleset esetén kórházi napi térítést is nyújtunk: 2.000 Ft/nap értékbe.

Sporteszköz lopás, rongálás biztosítás, sporteszközzel okozott kár felelősségbiztosítása
Kerékpár, vízibicikli, gördeszka, görkorcsolya, vízisí esetén, térítési limit: 25.000 Ft.

 

 

Tovább a lakásbiztosítás díjszámításhoz >>