Fő tartalom

Fő tartalom

Lakásbiztosítás kiegészítők

Besurranó tolvajlás - Ajándék

Besurranó tolvajlás

Kiegészítő biztosítás, amelyet 2018. március 21. és 2018. május 22. között megkötött új lakásbiztosítási szerződések mellé ingyenesen adunk.

Biztosított vagyontárgyak eltulajdonítása úgy, hogy a biztosított otthon tartózkodik, de az elkövető kulccsal le nem zárt helyiség(ek)be megtévesztéssel vagy a jogosult (használó) tudta és beleegyezése nélkül, illetéktelenül behatol.

A biztosítási térítés maximuma 40 000Ft.

 

Kiszámolom a díjamat >>

 

Sportcsomag

A Sportcsomag biztosítási fedezete az alábbi kockázatokra terjed ki:

Sporteszköz lopás
Biztosítási eseménynek minősül a kockázatviselés helyén kívül, kijelölt kerékpártárolóhoz zárral rögzített, valamint autóra felszerelt, zárható kerékpár-csomagtartóval rögzített kerékpárok jogtalan eltulajdonítása, továbbá a sífelszerelésnek a síelésre kijelölt területről (sípálya), az ezt kiszolgáló egységből (pl.: melegedő) és szálláshelyről történő jogtalan eltulajdonítása.

A biztosító térítési összeghatára sporteszköz lopás esetén:

 Classic  Plus  Extra
 50.000 Ft  75.000 Ft  100.000 Ft

 

Utazás csomag

A biztosító az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a kiegészítő megvásárlása esetén, térítésmentesen:

Információszolgáltatás
A legközelebbi márkaszerviz kikeresése és a szükséges információk (telefonos elérhetőség, cím, kapcsolattartó neve) átadása a biztosított által megadott biztosított gépjármű márkája szerint, magyar nyelven.

Közúti segélyszolgálat
Ha a biztosított gépjármű menetképtelenné vált, a biztosító segélyautót vagy esetlegesen autómentőt küld a helyszínre, amely javítással a helyszínen megkísérli a biztosított járművet menetképessé, a közúti forgalomban való részvételre alkalmassá tenni.

Autómentés
A biztosított gépkocsi legközelebbi márkaszervizbe történő elszállítása, letárolása a következő munkanapig, feltéve, ha a 2. pontban meghatározott szükségjavítás nem hajtható végre a helyszínen.

Poggyászbiztosítás

Személyi használatú vagyontárgyaknak a gépjármű lezárt csomagtartójából (ennek hiányában a kalaptartó által elzárt részből), vagy a csukott kesztyűtartóból dolog elleni erőszakkal való ellopása esetén a biztosító a választott termék függvényében téríti meg azt.

A biztosító térítési összeghatárai az Utazás csomag keretein belül:

   Classic  Plus  Extra
Autósegély szolgáltatás szolgáltatás szolgáltatás
Autó poggyász 20.000 Ft 30.000 Ft 50.000 Ft

Megyek és kalkulálok >>

Készpénz csomag

Kiterjed a biztosítási fedezet a belföldi fizetőeszközre, valamint Magyar Nemzeti Bank által jegyzett valuta értékpapírokra, betétkönyvekre, összesen maximum 50.000 Ft-ig.

Kiemelt értékű ingóságok

A képző-, iparművészeti tárgyak, gyűjtemények, az egyéb kiemelt értékű tárgyak és az ékszerek, drágakövek együttes biztosítási összege nem haladhatja meg a 3.000.000 Ft-ot, melyen belül az ékszerek, drágakövek max. 500.000 Ft biztosítási összeg erejéig térülnek kár esetén.

Kiemelt értékű ingóságnak minősülnek:

 • Képzőművészeti és iparművészeti tárgyak: minden olyan ingóság, amely nem gyári sokszorosítással készül, a példányszáma korlátozott és színvonalát tekintve műalkotásnak nevezhető.
 • 250.000 Ft egyedi értéket meghaladó valódi szőrmék;
 • 250.000 Ft értéket meghaladó híradástechnikai, szórakoztató elektronikai, optikai készülékek, hangszerek (pl.: televízió, videolejátszó, kamera, hifi, számítógép konfiguráció);
 • 250.000 Ft egyedi érték feletti órák;
 • Nemesfém órák;
 • Engedélyhez kötött vadász- és önvédelmi fegyverek.
 • Ékszerek

Bővített üvegtörés

Kiterjed a biztosítási fedezet legfeljebb 100.000 Ft összeghatárig az alap üvegtörés kockázaton felül:

 • 3 és 6 nm közötti tábla és 10 mm vastagság feletti méretű üvegek,
 • üvegtetők, növényházak, télikertek, akváriumok, terráriumok üvegezése, verandaüvegezés;
 • üveg építőelemek (pl. üvegtégla, üveg tetőcserép, copolit üvegek);
 • különleges kivitelezésű üvegek (pl. tükrök, biztonsági, plexi és akril, savval maratott, mintázott homokfúvott üvegek, díszített és díszüvegezések, és tükörcsempék);
 • bútorüveg, zuhanykabinok üvegezése, akváriumüveg
 • üveg kerámia főzőlap töréskáraira és
 • nyílászáró üvegfelületére ragasztott biztonsági-, hő és fényvédő fólia üvegtörés és repedés miatti pótlási költségeire.

Szabadban tárolt vagyontárgyak

Biztosítási eseménynek minősül, ha a biztosított ingatlanon elhelyezett, szabadon álló építményekben (padok, játszótéri gyerekjátékok) vagy az általános háztartási ingóságnak minősülő vagyontárgyakban (kerti bútor, hintaágy, mobilmedence, napközben átmenetileg a lakáson kívül tárolt kerékpár) vandalizmussal kárt okoznak vagy azokat eltulajdonítják.

Beázás csomag

A beázás csomag magába foglalja ha a biztosított helyiség(ek)en belüli épületrészekben és a biztosított helyiségeken belüli ingóságokban

 • a lapos- és magastető-szerkezet, a függőleges falszerkezet és a nyílászárók szigetelési problémáiból eredő egyszerű csapadék beázás, és
 • a kockázatviselés helyére kívülről érkező víz kárt okoz (akár egy nyitva fejeltett ablakon keresztül).
 • Nem terjed ki a biztosítás
 • beázást előidéző ok megszüntetése (pl.: tetőjavítás, szigetelés) során felmerült költségek megtérítésére
 • a talajvíz és belvíz által okozott károk megtérítésére
 • továbbá az építés, felújítás alatt álló épületek ideiglenes fedésének elégtelensége miatt keletkezett károk megtérítésére.

Vízkár csomag

 • Biztosítási eseménynek minősül, ha a biztosított épületben vagy annak ingatlanán bekövetkezett csőtörés miatt vezetékes víz folyik el, amelynek értékét a biztosítottnak ki kell fizetnie. A biztosító az elfolyt vezetékes víz igazolt értékét téríti meg.
 • Biztosítási eseménynek minősül, ha a lakóépület vagy lakás határoló falain belül lévő lefolyóvezetékek dugulásából származó hibák elhárításával a biztosítottnak költsége merül fel. A biztosító a dugulás elhárításának igazolt és indokolt költségeit téríti meg. (A biztosító biztosítási időszakonként csak egy biztosítási eseményre teljesít szolgáltatást.)
 • Biztosítási eseménynek minősül, ha a közműellátást végző szolgáltató szolgáltatásában legalább 6 órát meghaladó, igazolt kimaradás következik be.

A biztosítási esemény bekövetkezése esetére a biztosító vállalja, hogy az egy napra vonatkozóan 5.000 Ft biztosítási összeget a szolgáltatás kimaradásának időtartama alatt eltelt napok mindegyikére, de legfeljebb 10 napra a biztosítottnak megtéríti.

S.O.S. lakásfix

A biztosított épület gépészeti, műszaki berendezéseinek meghibásodása vagy egy váratlan külső mechanikai behatás következtében olyan helyzet alakul ki, mely sürgős beavatkozást kíván a további károk és balesetveszély megelőzése érdekében.

A biztosító átvállalja az általa küldött szakiparosnak a vészelhárítás érdekében felmerült költségeit 30.000 Ft biztosítási összeghatárig.

Milyen szakmákban vállal a biztosító vészelhárítási szolgáltatást?

 • víz-, gáz-, fűtésszerelő
 • zárjavító
 • duguláselhárító
 • villanyszerelő
 • tetőfedő
 • üveges

S.O.S. elektrofix

A kiegészítő biztosítás a biztosított lakásban/épületben fellelhető összes, 20 000Ft feletti vásárlási értékű, 5 évnél nem idősebb, de gyári garanciával már nem rendelkező háztartási és szórakoztató elektronikai cikkre fedezetet nyújt az alábbi szolgáltatással, max. 300 000Ft-ig:

 • megkísérli megjavíttatni, ha javíthatatlan vagy nem gazdaságos a javítása, akkor
 • cserekészüléket biztosít, mely tudásában és minőségében teljesen megegyező az eredeti készülékkel, ha ez sem megoldható, akkor
 • készpénzben kiegyenlíti a készülék kárkori új értékét.

 

Megyek és kalkulálok >>

 

Ebtartói felelősségbiztosítás

Kiterjed a biztosítási fedezet a magánszemélyi minőségből eredően az ebtartással harmadik személyeknek okozott károkra, Magyarország területén évente maximum 2.000.000 Ft felső kártérítési összeghatár mértékéig, ebenként. A biztosításból kizártak a staffordshire terrier, pit bullterrier, staffordshire bullterrier és ezek különböző keresztezései, valamint a rottweiler fajtájú ebek által okozott károk. Jelen kiterjesztés nem alkalmazható ebtenyésztők és állatpanziók vállalkozói felelősségének biztosítására.

Családi jogvédelem biztosítás

A jogi érdekek megóvásához szükséges költségek térítése 300.000 Ft évente kártérítési, büntetőjogi és szabálysértési, munkaügyi valamint általános szerződéses jogvédelemmel.

Kiegészítő családi balesetbiztosítás

Balesetbiztosítási eseménynek minősül a biztosítottat a biztosítási szerződés tartamán belül akaratán kívül érő, hirtelen fellépő, egyszeri olyan külső fizikai és/vagy kémiai behatás, amelynek következtében a biztosított csontját töri, műtétre szorul, esetleg a baleset megtörténtétől (időpontjától) számított egy éven belül meghal vagy maradandó egészségkárosodást szenved.

A biztosító az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a Kiegészítő családi balesetbiztosítási csomag választása esetén:

 • Baleseti csonttörés,
 • Baleseti halál,
 • Baleseti eredetű, maradandó egészségkárosodás megállapítása esetén az erre a kockázatra irányadó biztosítási összegből az egészségkárosodás fokának (%-os mértékének) megfelelő összeget fizeti meg a biztosító, míg
 • Baleseti műtét esetén a biztosító szolgáltatása az elvégzett műtét súlyossága alapján a biztosítási összeg 25-200%-át téríti meg.

A biztosító térítési összeghatárai az alap- és a Kiegészítő családi balesetbiztosítás együttes igénybevétele esetén:

  Classic Plus  Extra
Baleseti csonttörés 10.000 Ft 10.000 Ft 10.000 Ft
Baleseti halál 500.000 Ft 500.000 Ft 500.000 Ft
Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás 500.000 Ft 500.000 Ft 500.000 Ft
Baleseti műtéti térítés 50.000 Ft 75.000 Ft 100.000 Ft

 

A fenti térítési limitek már az alapszolgáltatásként nyújtott Családi balesetbiztosítás térítési limiteit is magában foglalják, így az alábbi biztosítási összegek a teljesítés felső határai.


Sportolás közben okozott felelősségi kár
Biztosítási eseménynek minősül az a káresemény, amelyért a biztosított kártérítési kötelezettséggel tartozik a harmadik személyeknek okozott személyi sérülésekért, szerződésen kívül okozott dologi károkért sportolás, szabadidős tevékenység során.

A biztosító térítési összeghatára sportolás közben okozott felelősségi kár esetén:

 Classic  Plus  Extra
 10.000.000 Ft  20.000.000 Ft  30.000.000 Ft

 

Sport csonttörés
Biztosítási esemény az a kockázatviselés tartama alatt, sportolás közben bekövetkezett baleset, melynek következtében a biztosított csonttörést, csontrepedést szenved. Jelen különös balesetbiztosítási feltételek szempontjából a fogtörés nem minősül csonttörésnek.

A biztosító térítési összeghatára sport csonttörés esetén:

 Classic  Plus  Extra
 50.000 Ft  50.000 Ft  50.000 Ft

Bankkártyás visszaélés térítés

Bankkártyás visszaélés

A Biztosító megtéríti a bankkártyát kibocsátó Bank által igazolt kártya tranzakció visszaélések pénzbeli ellenértékét csomagonként az alábbi összegek erejéig:

 Classic  Plus  Extra
 20.000 Ft 30.000 Ft 50.000 Ft

 

Utcai rablás

Utcai rablásnak minősül, ha az elkövető a biztosított vagyontárgyakat jogtalanul úgy szerzi meg, hogy e célból a biztosított ellen erőszakot alkalmaz a kockázatviselési helyen kívül.

A biztosító térítési összeghatára utcai rablás esetén:

 Classic  Plus  Extra
 30.000 Ft 50.000 Ft 100.000 Ft